« Duben 2021 »
Po Út St Čt So Ne
     1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Sledujte nás na FaceBooku

AKTUALITY (veřejné)

zobrazit články z roku

Smuteční oznámení

01.04.2021
obrázek k článku: Smuteční oznámení

Dne 29.3.2021 nás navždy opustil bývalý dlouholetý předseda AVZO TSČ ČR pan Evžen Pour. Budeme na něj vzpomínat jako na předsedu, který v AVZO zanechal nesmazatelnou stopu. Bylo nám ctí s ním spolupracovat. Děkujeme Evženovi za to, co pro nás za dlouhá léta v činnosti a ve svém působení vykonal. Mnohým z nás pomáhal nejen jako předseda našeho spolku, ale i jako kamarád a přítel.

Čest jeho památce a upřímnou soustrast jeho manželce a jeho rodině.


 

Konání členských schůzí v roce 2021

19.03.2021
obrázek k článku: Konání členských schůzí v roce 2021

Vzhledem k tomu, že velkému množství předsedů p.s. v tomto roce končí (nebo dokonce již skončilo) funkční období, je nutné uspořádat volební členské schůze. Trvající protiepidemická opatření bohužel komplikují konání členských schůzí, a tak bude ve většině případů nutné uspořádat volby per rollam, tedy korespondenčně, na dálku.

K tomu byl zpracován metodický pokyn, který společně se všemi potřebnými dokumenty a přílohami naleznete v sekci Metodika - směrnice, případně si dokumenty můžete přímo stáhnout zde.


 

V roce 2021 mají vedoucí pracující pravidelně s dětmi a mládeží možnost žádat o 5 dní dovolené s náhradou mzdy navíc

07.02.2021
obrázek k článku: V roce 2021 mají vedoucí pracující pravidelně s dětmi a mládeží možnost žádat o 5 dní dovolené s náhradou mzdy navíc

O co jde?

Od počátku roku 2021 mohou čerpat zaměstnanci, kteří působí na táborech a akcích pro děti a mládež, v kalendářním roce max. 1 týden (5 pracovních dnů) pracovního volna s náhradou mzdy či platu. O poskytnutí volna žádá zaměstnanec svého zaměstnavatele, zaměstnavateli pak náhradu mzdy refunduje příslušná Okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ). Podmínkou poskytnutí tohoto volna je mj. skutečnost, že zaměstnanec nejméně po dobu 1 roku před uvolněním pracoval soustavně a bezplatně s dětmi nebo s mládeží, a že tomu nebrání vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele.

Jaká byla dosavadní úprava?

V předchozích letech měli zaměstnanci, kteří působili jako vedoucí, vychovatelé, instruktoři aj. na táborech pro děti a mládež, možnost využít až 3 týdnů neplaceného volna v kalendářním roce podle § 203, odst. 2 písm. h) zákoníku práce. Podmínkou poskytnutí tohoto volna byla opět skutečnost, že tomu nebránily vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele a že zaměstnanec nejméně po dobu 1 roku před uvolněním pracoval soustavně a bezplatně s dětmi nebo s mládeží (v souvislosti s táborem či soustředěním, na které žádal o poskytnutí pracovního volna). Tato úprava nadále platí.

Co je nového od 1. ledna 2021:

 • Za 1 týden (tj. 5 pracovních dní) ze zmíněného max. třítýdenního pracovního volna v kalendářním roce může zaměstnanec získat náhradu mzdy od státu (náhradu mzdy/platu vyplácí zaměstnavatel, o refundaci pak následně zaměstnavatel žádá u OSSZ) – viz.  § 203a zákoníku práce.
 • Možnost až 3 týdnů volna (z toho 1 týden s náhradou mzdy) v kalendářním roce lze nově uplatnit také pro vedoucí sportovních soustředění dětí a mládeže – viz. §203, odst. 2 h) zákoníku práce.

Kdo má nárok?

Nárok je definován v §203, odst. 2 h) zákoníku práce takto:

„…k činnosti vedoucích táborů pro děti a mládež, jejich zástupců pro věci hospodářské a zdravotní, oddílových vedoucích, vychovatelů, instruktorů, popřípadě středních

avotnických pracovníků v táborech pro děti a mládež, a pro obdobné činnosti na sportovních soustředěních dětí a mládeže; přísluší pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu, nejvýše však 3 týdny v kalendářním roce, pokud tomu nebrání vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele, a za podmínky, že zaměstnanec nejméně po dobu 1 roku před uvolněním pracoval soustavně a bezplatně s dětmi nebo s mládeží. Podmínka soustavné a bezplatné práce se nevyžaduje, jde-li o tábory pro zdravotně postižené děti a mládež. Zaměstnanci přísluší za podmínek podle § 203a pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku nejvýše za 1 týden v kalendářním roce…“

S výjimkou táborů pro zdravotně postižené děti a mládež musí zaměstnanec v žádosti o placené pracovní volno prokázat, že po dobu min. 1 roku před táborem či soustředěním soustavně a bezplatně pracoval s dětmi nebo mládeží, a to pod hlavičkou organizace pořádající tábor či soustředění. Tato organizace musí být právnickou osobou zapsanou ve veřejném rejstříku právnických a fyzických osob alespoň 5 let, práce s dětmi a mládeží musí být hlavní činností této organizace (viz. § 203a zákoníku práce).

Kdo nemá nárok?

Zákoník práce neukotvuje nárok pracovního volna (a tedy ani refundovaného týdne placeného volna) např. pro tyto skupiny zaměstnanců:

 • pro instruktory vzdělávacích a kvalifikačních akcí pořádaných organizací pro své vedoucí a dobrovolníky (slovo „instruktor“ zákoník práce používá ve významu praktikant, pomocný vedoucí na dětském táboře, soustředění);
 • pro vedoucí táborů, kterých se účastní děti a mládež bez přímé návaznosti na celoroční činnost („komerční tábory“).

Zaměstnavatel může dle vlastní úvahy, možností a vnitřních pravidel rozhodnout o poskytnutí pracovního volna i tomu zaměstnanci, který na takové volno dle zákoníku práce nemá nárok. V praxi takoví zaměstnavatelé jsou sice spíše světlou výjimkou, ale existují.

Jak o pracovní volno s náhradou mzdy požádat?

1.    Zaměstnanec podá žádost zaměstnavateli o pracovní volno na tábor či sportovní soustředění.

Žádost nemá předepsanou formu, lze vyjít z následujícího vzoru obsahujícího všechny potřebné náležitosti. V žádosti musí být patrné následující skutečnosti:

 • jednoznačná identifikace žadatele,
 • období, na které žádá o pracovní volno,
 • v jakém rozsahu z toho žádá o pracovní volno s náhradou mzdy (platu),
 • potvrzení o splnění zákonných podmínek žádosti:
  • potvrzení, že pořadatelem tábora je ve veřejném rejstříku zapsaná právnická osoba, jejíž hlavní činností je práce s dětmi a mládeží a jež existuje nejméně 5 let,
  • potvrzení statutárního zástupce pořadatele o tom, že žadatel/ka pracuje dobrovolnicky celoročně minimálně 1 rok před konáním daného tábora/soustředění v rámci činnosti pořadatele s dětmi a mládeží,
 • datum podání žádosti, podpis žadatele.

Podle podmínek zaměstnavatele tuto žádost zaměstnanec předá na personálním nebo mzdovém oddělení zaměstnavatele, popř. svému nadřízenému.

2.    Zaměstnavatel schválí přidělení žádaného pracovního volna, resp. jeho placené části.

V případě, že zaměstnavatel shledá žádost zaměstnance jako opodstatněnou dle zákoníku práce a že zaměstnavateli nebrání v přidělení pracovního volna vážné provozní důvody, potvrdí zaměstnanci plán pracovního volna.

3.    Zaměstnanec ve smluvené době a rozsahu čerpá pracovní volno.

4.    Dohodnutou část z tohoto pracovního volna (max. 5 pracovních dní) proplatí zaměstnavatel žadateli v běžném výplatním termínu.

Ze zákona je nárokovatelný v kalendářním roce max. 1 týden pracovního volna s náhradou mzdy nebo platu, a to do výše průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém se poskytuje pracovní volno.

Pro rok 2021 bude brána jako max. hranice průměrná mzda v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí 2020, která činí 34.611,– Kč (viz. sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 574/2020 Sb.). Zaměstnavatel se může rozhodnout i pro poskytnutí náhrady mzdy přesahující tento zákonný nárok – tato nenároková část náhrady však zaměstnavateli nebude refundována ze strany OSSZ.

5.    Zaměstnavatel po vyplacení náhrady mzdy (platu) zaměstnanci podá na příslušnou OSSZ žádost o refundaci zákonem nárokovatelné náhrady.

Přiloží při tom doklad o vyplacení náhrady mzdy zaměstnanci a o splnění zákonných požadavků ze strany zaměstnance (toto potvrzuje původní žádost zaměstnance).

Zaměstnavatel může OSSZ žádat o refundaci nejpozději do 3 let od vyplacení náhrady mzdy zaměstnanci.

Další podrobnosti o tom, kde a jak žádat o refundaci, najdou zaměstnavatelé ve sdělení ČSSZ.

6.    O žádosti zaměstnavatele o refundaci náhrady mzdy (platu) rozhodne ČSSZ ve správním řízení.

Toto řízení je zahájeno dnem, kdy žádost zaměstnavatele dojde na místně příslušnou OSSZ.

7.    Shledá-li OSSZ žádost zaměstnavatele úplnou a v souladu se zákonnou úpravou, proplatí zaměstnavateli vyplacenou náhradu mzdy zaměstnance do výše zákonného nároku.

 

Citace zákonné úpravy platné od 1. 1. 2021

§ 203a – Pracovní volno související s akcí pro děti a mládež

 • (1) Pracovní volno podle § 203 odst. 2 písm. h) s náhradou mzdy nebo platu přísluší zaměstnanci pouze, pokud se jedná o akci pořádanou právnickou osobou, a) zapsanou ve veřejném rejstříku právnických a fyzických osob po dobu nejméně 5 let a b) práce s dětmi a mládeží je její hlavní činností. Tuto skutečnost musí zaměstnanec zaměstnavateli prokázat.
 • (2) Maximální výše poskytnuté náhrady mzdy nebo platu činí výši průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém se poskytuje pracovní volno, vyhlášené podle zákona upravujícího zaměstnanost.
 • (3) Zaměstnavatel má nárok na úhradu poskytnuté náhrady mzdy nebo platu ze státního rozpočtu; nehradí se náhrada mzdy nebo platu nad rozsah stanovený tímto zákonem. Úhradu poskytuje na žádost okresní správa sociálního zabezpečení podle sídla zaměstnavatele, je-li jím právnická osoba, nebo podle místa trvalého pobytu zaměstnavatele, je-li jím fyzická osoba. Zaměstnavatel musí doložit poskytnutí náhrady mzdy nebo platu a splnění podmínek pro její poskytnutí.

Za zpracování tohoto materiálu děkujeme Janě Jirasové z organizace Junák – český skaut, z. s. Děkujeme rovněž poslanci Janu Farskému za hlavní autorství návrhu novely zákona a jeho dotažení do konce. Rovněž děkujeme i všem dalším osobám, které se na vzniku novely podílely nebo pomohly s jejím schválením.

Problematiku 5 dnů dovolené pro vedoucí dětských táborů včetně odpovědí na otázky naleznete rovněž v poradně ČRDM.


 

Dotační program MO 2021

23.08.2020
obrázek k článku: Dotační program MO 2021

Vážení přátelé,

 Ministerstvo obrany vyhlašuje dotační program v rámci POKOS ( příprava občanů k obraně státu), do kterého se můžou zapojit i naše pobočné spolky. V příloze jsou podmínky pro podáním žádosti.

 


 

Žádost NNO o státní dotaci na rok 2021

23.08.2020
obrázek k článku: Žádost NNO o státní dotaci na rok 2021

V příloze zasílám formulář k Žádosti  o státní dotaci na rok 2021, vyyhlašovanou Ministerstvem obrany v rámci dotačního programu POKOS.


 

Výroční zpráva za rok 2019

15.06.2020
obrázek k článku: Výroční zpráva za rok 2019

Vážení sportovní přátelé,

děkuji za spolupráci všem, kteří se podíleli na vytvoření výroční zprávy AVZO za rok 2019 tím, že zaslali své hodnocení práce s dětmi a mládeží ve svých pobočných spolcích. Návrh výroční zprávy byl výkonným výborem dne 13.6.2020 schválen a zaslán na MŠMT - odbor dětí a mládež. Věřím, že naše spolupráce bude pokračovat i v letošním roce.

Jaromír Remža
Rada dětí a mládeže


 

Pozvánka na STO 2020

15.06.2020
obrázek k článku: Pozvánka na STO 2020

Vážení sportovní přátelé,

dne 29.8.2020 se v Bučovicích (okr. Vyškov) uskuteční další ročník Sportovně turistické olympiády. Na přiloženém letáčku jsou uvedeny další podrobnosti. Těšíme se na vaši účast.

Jaromír Remža
Rada dětí a mládeže


 

Pojištění dětí a mládeže v roce 2020

03.01.2020
obrázek k článku: Pojištění dětí a mládeže v roce 2020

UPOZORŇUJEME, že dle rozhodnutí Představenstva ČRDM od roku 2020, pojistíme pouze organizace, které mají vše pořádku. Organizace, které nemají v rejstříku zveřejněné povinné údaje, NEPOJISTÍME, dokud svou zákonnou povinnost nesplní.

Na adrese http://registrace.crdm.cz se přihlásíte do registru, aktualizujete všechny údaje (zejména kontakty, počty členů a pojištěných osob, ale i případné změny názvu, změny osob statutára, kontaktní osoby či ekonoma). V záložce MOJE ORGANIZACE se po řádném vyplnění počtu členů na rok 2020 zobrazí červené tlačítko s nápisem „Prodloužit členství na rok 2020“, na které kliknete, následně potvrdíte, že chcete dokončit registraci a po úspěšném uzavření registrace se místo červeného tlačítka zobrazí PDF s vyplněným formulářem „Prohlášení o prodloužení členství na rok 2020“. Ten je známkou toho, že jste úspěšně dokončili registraci na další rok. Nic dalšího není třeba (nemusíte již nikam nic posílat).

Z formuláře získáme data pro úrazové i odpovědnostní pojištění.

Pro přihlášení osob nad rámec paušálního odpovědnostního pojištění (osoba za 48 Kč) použijte, prosím, opět registr ČRDM, v záložce POJIŠTĚNÍ máte možnost přihlášku vyplnit a elektronicky odeslat.

Platnost pojištění u přihlášek zaslaných během prosince 2019 je od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020. Platnost pojištění u přihlášek zaslaných po 1. 1. 2020 bude vždy od data, kdy budou závazně odeslány přes registr. Platí i pro členy ČRDM v případě, že neprovedou prodloužení členství v ČRDM v řádném termínu do 31. 12. 2019.

POZOR! Vzhledem k tomu, že některé členské organizace dosud nemají všechny údaje ve veřejném (spolkovém) rejstříku uvedené do souladu s občanským zákoníkem a zákonem o veřejných rejstřících, rádi bychom požádali o napravení. Jedná se zejména o zveřejnění povinných údajů, případně změnu názvu organizace a s tím související úpravu stanov. Podrobnější informace o tom, co má být zveřejněné najdete v Poradně ČRDM v kategorii Rejstřík spolků http://poradna.crdm.cz/rejstrik-spolku.

UPOZORŇUJEME, že dle rozhodnutí Představenstva ČRDM od roku 2020 pojistíme pouze organizace, které mají vše pořádku. Organizace, které nemají v rejstříku zveřejněné povinné údaje, NEPOJISTÍME, dokud svou zákonnou povinnost nesplní.

Základní informace pro pojištění 2020 najdete v článku Informace o pojištění na rok 2020

Více informací k pojištění najdete též na našich stránkách http://crdm.cz/pojisteni

 


 

Podávání dokumentů do sbírky listin

19.08.2019
obrázek k článku: Podávání dokumentů do sbírky listin

Vážení kolegové,

v příloze je přesný popis jek postupovst při předkládání dokumentu rejstříkovému soudu do sbírky listin
JUDr. Jan Cvrček
místopředseda AVZO TSČ ČR

Tento dokument definuje podrobnější technické a organizační aspekty při předávání PDF dokumentů pro zařazení do Sbírky listin.

Listiny určené k založení do Sbírky listin je nutné zasílat příslušnému rejstříkovému soudu podle místa zápisu osoby. U kterého rejstříkového soudu je osoba zapsána a vedena, zjistíte z výpisu z veřejného rejstříku. Rejstříkový soud však neodpovídá za obsah listin zveřejněných na internetových stránkách veřejného rejstříku a neodpovídá ani za případný nesoulad jejich obsahu se stavem skutečným.

Upozorňujeme podatele, že v souladu s:

 • § 22 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, a
 • § 18 nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se mimo jiné upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob,

musí být listiny určené k zakládání do Sbírky listin, jimiž se nedokládají skutečnosti uvedené v návrhu na zápis, změnu nebo výmaz zápisu ve veřejném rejstříku, zaslány rejstříkovému soudu v elektronické podobě v datovém formátu Portable Document Format (PDF).

Dále musí být pro listiny ve formátu PDF dodržena tato pravidla:

 1. Každá jednotlivá listina se předává jako právě jeden PDF dokument; není tedy možné rozdělit jednu listinu do více PDF dokumentů ani slučovat více listin do jednoho PDF dokumentu.
 2. Doporučujeme Vám ověřit si, zda žádná část Vámi poskytované listiny neobsahuje informace, které nemohou být podle zákona zveřejněny. Pokud tomu tak bude, soud bude nucen PDF dokument odpovídající dané listině celý odmítnout.
 3. Velikost předávaných PDF dokumentů je omezena a nesmí přesáhnout 150kB na 1 stránku listiny; např. listina o 20 stránkách může tedy mít maximálně 3 MB.
 4. Je vhodné, aby Vaše PDF listina (pokud je to možné) byla raději vytvořena převodem z vstupních textových dokumentů (např. z MS Word) než aby byla získána jako grafický obraz (a to jak softwarově - pomocí grafického editoru nebo prostřednictvím naskenování z papírových podkladů). Nástroje na převod vstupních dokumentů do PDF dokumentu naleznete např. na Wikipedii v hesle Seznam PDF softwaru. označené jako konvertory nebo generátory
 5. PDF dokumenty nesmí být zašifrovány (ani heslem) a nesmí být omezena možnost jejich tisku.

Listiny ve formátu PDF je možné rejstříkovým soudů zasílat na kontaktní údaje, které jsou zveřejněny na internetových stránkách příslušného rejstříkového soudu a to následujícími způsoby:

 1. Datovou schránkou
 2. Na elektronickou adresu soudu (emailem)
 3. Prostřednictvím online podání do Sbírky listin dostupného přes https://or.justice.cz/ias/ui/podani
 4. Webovou aplikací ePodatelna dostupnou z www.justice.cz
 5. Na technických nosičích dat CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW

Maximální velikost všech PDF dokumentů pro jedno podání zaslané datovou schránkou, emailem, online podáním nebo přes webovou ePodatelnu je 10 MB. Pokud bude velikost PDF dokumentu větší, je třeba listiny zaslat na technickém nosiči dat (poštou či osobně na podatelně soudu).

ad 1) Podání s listinami zaslané datovou schránkou podepsáno elektronickým podpisem být nemusí. To však platí pouze v případě, kdy jsou listiny zasílány z datové schránky osoby, která je ve veřejném rejstříku právnických a fyzických osoba zapsána, a které se založení do Sbírky listin týká. Pokud jsou listiny zasílány z datové schránky jiné osoby (např. advokát, účetní firma atd.) musí být podepsány uznávaným elektronickým podpisem nebo musí být přiložena elektronicky podepsaná plná moc, popř. plná moc, která byla autorizovaně konvertována, event. odkaz na plnou moc, která je již u soudu založena.

ad 2, 3, 4) Podání s listinami zaslané emailem, prostřednictvím online podání nebo webovou aplikací ePodatelna musí být podepsáno uznávaným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Tento požadavek vychází z ustanovení § 22 odst. 3 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a § 11 zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu.

ad 5) K technickým nosičům dat musí být přiložen průvodní dopis, který vlastnoručně podepíše statutární orgán. Pokud listinu zasílá jiná než zapsané osoba (advokát, účetní firma atd.), musí být přiložena podepsaná plná moc nebo odkaz na plnou moc, která je již u soudu založena.

Pro řádný příjem listin ve formátu PDF musí být rovněž splněny veškeré další požadavky dle vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby (datová zpráva nebo PDF listina nesmí obsahovat škodlivý kód, nesmí být poškozena atd.). Veškeré požadavky naleznete na internetových stránkách rejstříkového soudu.

Dodržením výše uvedených bodů umožníte, aby Vámi poskytnutá listina v PDF formátu byla bezproblémově do Sbírky listin založena a poté i zpřístupněna.

V Praze dne 6.1.2014
Ministerstvo spravedlnosti České republiky


 

Metodický pokyn

01.08.2019
obrázek k článku: Metodický pokyn

Vážení funkcionáři,
v příloze Vám předkládám metodický pokyn ke zveřejňování majetku, žádám aby jste postupovali přesně dle daného pokynu.

JUDr. Vítězslav Krabička
předseda AVZO TSČ ČR


 

Smutná zpráva

23.07.2019
obrázek k článku: Smutná zpráva

17.července zemřel po krátké těžké nemoci Jan Pavlík čest jeho památce


 

Výroční zpráva za rok 2018

15.06.2019
obrázek k článku: Výroční zpráva za rok 2018

Vážení sportovní přátelé,

děkuji za spolupráci všem, kteří se podíleli na vytvoření výroční zprávy AVZO za rok 2018 tím, že zaslali své hodnocení práce s dětmi a mládeží ve svých pobočných spolcích. Návrh výroční zprávy byl výkonným výborem na jarním zasedání schválen a po schválení zaslán na MŠMT - odbor dětí a mládež. Věřím, že naše spolupráce bude pokračovat i v letošním roce.

Jaromír Remža
Rada dětí a mládeže


 

STO Ostrava 2019

15.06.2019
obrázek k článku: STO Ostrava 2019

Vážení sportovní přátelé,

dne 21.9.2019 se v Ostravě uskuteční další ročník Sportovně turistické olympiády. Na přiloženém letáčku jsou uvedeny další podrobnosti. Těšíme se na vaši účast.

Jaromír Remža
Rada dětí a mládeže


 

Letní tábor Hustopeče nad Bečvou

31.03.2019
obrázek k článku: Letní tábor Hustopeče nad Bečvou

Vážení sportovní přátelé,

v letošním roce pořádá Rada dětí a mládeže AVZO letní tábor v Hustopečích nad Bečvou. V příloze naleznete pozvánku s podrobnými informacemi.


 

Zlatý lev 2018

08.11.2018
obrázek k článku: Zlatý lev 2018

V příloze si můžete prohlédnout oficiální foto z mezinárodní střelecké soutěže Zlatý lev 2018 konané v Chebu.

https://jarmu.rajce.idnes.cz/Zlaty_lev_2018/


 

Úrazové pojištění ČRDM

15.06.2018
obrázek k článku: Úrazové pojištění ČRDM

Pro roky 2018–2021 ČRDM sjednala úrazové pojištění u Generali Pojišťovna a.s., pojistná smlouva č. 0259492692.

 

Základní informace

ROZSAH POJIŠTĚNÍ: vztahuje se na tělesné poškození nebo smrt pojištěných osob, ke kterým dojde následkem úrazu při všech aktivitách uskutečňovaných v rámci činnosti, kterou pojištěné organizace vykonávají v souladu se svým posláním (určeným stanovami či jiným zakládajícím dokumentem).

Např. veškeré akce a schůzky, příprava a účast na akcích v ČR nebo zahraničí (zejména akce kulturní, turistické, rekreační, tělovýchovné), krátkodobé brigády pořádané pojištěnou organizací, výkon funkce jednotlivých funkcionářů (např. hospodáři, správci ubytoven apod.), výkon funkce vedoucích a pedagogických pracovníků vč. cesty z místa bydliště či zaměstnání do místa činnosti a zpět.

POJIŠTĚNÉ OSOBY: členové a pravidelní účastníci aktivit pojištěných organizací (zahrnutí v přihlášce k pojištění či prodloužení členství v ČRDM nebo krajské radě) a všichni ostatní účastníci akcí pořádaných pojištěnou organizací.

PLATNOST POJIŠTĚNÍ: od 1. 1. či od data odeslání závazné přihlášky k pojištění do konce kalendářního roku, tedy do 31. 12. Na další rok se posílá nová přihláška (prodloužení členství pro členy ČRDM).

VÝŠE POJISTNÉHO PLNĚNÍ:

denní odškodné za dobu nezbytného léčení úrazu s plněním od 1. dne (karenční lhůta 7 dní) 115 Kč
trvalé následky úrazu s progresivním plněním od 0,0001 % stupně invalidity 700 000 Kč
smrt úrazem 170 000 Kč

VÝŠE POJISTNÉHO: 17 Kč na osobu na rok

ÚZEMNÍ PLATNOST: celý svět

POZOR!!!, nejedná se o cestovní pojištění, přesněji řečeno o pojištění léčebných výloh v zahraničí (to slouží k úhradě nákladů, které vzniknou v důsledku úrazu nebo náhlého onemocnění, jako např. lékařské ošetření, léky, převoz do nemocnice, pobyt v nemocnici, apod.), takové pojištění nevzniká automaticky a je nutné si ho individuálně sjednat!

HLÁŠENÍ ŠKODNÝCH UDÁLOSTÍ:

Tiskopis Oznámení o úrazu, doložené lékařským potvrzením na adresu:

Generali Pojišťovna, a.s.
Likvidace PU – život
P.O.Box 151
657 51 Brno 


 

Ukončení pojistky u ČPP

07.06.2018
obrázek k článku: Ukončení pojistky u ČPP

Vážení funkcionáři,

od 1.6.2018 přestala platit pojistná smlouva u České podnikatelské pojišťovny a.s. s ročním pojistným  75 tis. Kč, které se týkalo zejména úrazového pojištění našich členů a dalších účastníků soutěží pořádaných našimi PS a pojištění nemovitého i movitého majetku PS. PS pokud chtějí  jimi pořádané soutěže pojistit tak na svoje náklady sami, rovněž tak svůj nemovitý i movitý majetek.
JUDr. Jan Cvrček
místo předseda AVZO

 


 

GDPR a mládež

25.05.2018
obrázek k článku: GDPR a mládež

Vážení funkcionáři,
při tvorbě formulářů pro udělení souhlasu jsem zapoměl na mládež do 18ti let, proto tak činím nyní a v příloze
uvádím pro danou kategorii osob příslušný formulář
JUDr. Jan Cvrček
místopředseda AVZO

 

 


 

Nové stanovy AVZO

09.05.2018
obrázek k článku: Nové stanovy AVZO

Vážení přátelé,

zde byly zveřejněny nové stanovy AVZO TSČ ČR schválené Mimořádným sjezdem delegátů dne 28.4.2018.

Pro vysvětlení novinek, které tyto stanovy přinášejí, byl zpracován dokument s komentáři a vysvětlivkami, který naleznete jako přílohu tohoto článku níže.


 

Výroční zpráva AVZO 2017

08.05.2018
obrázek k článku: Výroční zpráva AVZO 2017

Vážení sportovní přátelé,

na mimořádném sjezdu AVZO, konaném 28.4.2018 v Kutné Hoře, byla mimo jiné schválena i Výroční zpráva AVZO, hodnotící práci s dětmi a mládeží v našich pobočných spolcích, kterou vám přikládám k nahlédnutí.

 

Velmi si vážíme vaší celoroční práce s dětmi a mládeží a za Komisi dětí a mládeže vám za tuto činnost děkujeme.

Jaromír Remža
Komise dětí a mládeže


 

GDPR - ochrana osobních údajů

29.04.2018
obrázek k článku: GDPR - ochrana osobních údajů

Vážení funkcionáři,
jak všichni víte od 28.květná letošního roku platí vyhláška EUo ochraně osobního údaju nazývaná GDPR. V praxi to znamená pro jednotlivé PS ochránit a zabezpečit uchovávavá data svých členů. Mezi ochraňovaná data patří:
1. fotograrie
2. datum narození potažmorodné člíslo
3. adresa bydliště
4. e-mailová adresa
Protože v evideci členů tyto údaje běžně vedete je nutné mít od všech členů písemný souhlas s uchovávím a zdracovaním těchto dat k tomu Vám poslouží formulář který je v příloze, tento není nutnýpři sestavování startovních listin proto souhlas je dám tím, že osoba souhlasí se zapsaáním do startovní listiny. Zároveň upozorňuji na zabezpečení těchto dat, tyto musí být v zabezpečené místnosti kam nemají osoby volný přístup nebo v trezorové skříni.
Celou problematiku najdete na vebových stránkách : https://www.gdpr.cz/
        Věnujte prosím této problematice náležitou pozornost, protože za porušení GDPR hrozí vysoké pokuty.
JUDr. Jan Cvrček
místopředseda AVZO TSČ ČR 

 

 


 

Novelizece Zákona o zbraních a střelivu

09.01.2018
obrázek k článku: Novelizece Zákona o zbraních a střelivu

Vážení sportovní přátele,
v příloze Vám předkládám novelizovaný zákon o zbraních č. 119/2002Sb.

JUDr.Jan Cvrček
místopředseda AVZO


 

Protikuřácký zákon v praxi

04.06.2017
obrázek k článku: Protikuřácký zákon v praxi

Vážení přátelé,

protikuřácký zákon, který nabyl účinnosti 31.5.2017, se netýká jen restaurací, ale také sportovišť a zařízení pro mládež. Kromě toho, že přináší nová omezení týkající se kouření, přináší také významná omezení v oblasti podávání alkoholických nápojů. Nově také přináší povinnost označovat všechna krytá sportoviště značkou zákaz kouření.

Podrobné informace naleznete v aktualizované příloze. Použijte tento článek jako pomůcku pro rozhodnutí, zda se tento zákon týká vašich činností či nikoliv, případně jako návod, na co je třeba dát si pozor.

Zdraví

Tomáš Kožený
místopředseda AVZO TSČ ČR


 

EET v praxi

16.05.2017
obrázek k článku: EET v praxi

Vážení,

v příloza je vysvětlení EET pro spolky

Dr.Cvrček


 

Problematika EET

10.03.2017
obrázek k článku: Problematika EET

Vážení předsedové pobočných spolků,
vzhledem k množícím se dotazům ohledně EET je dán do zákonů na našich stránkách zákona č.112/2016Sb. o evidenci tržeb, zde je výklad pro neziskové organizace:
Specifika evidování v případě neziskových organizací:

Evidenční povinnost bude vznikat vždy jen ve vztahu k vedlejší podnikatelské činnosti, nebude se týkat hlavní (nepodnikatelské) činnosti neziskové organizace.

Poplatníci jsou povinni evidovat platby z podnikání, uskutečněné v hotovosti, platební kartou a jiným obdobným způsobem. U neziskových organizací tedy evidenci nebudou nikdy podléhat tržby z hlavní (nepodnikatelské) činnosti, bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou příjmy z této hlavní činnosti předmětem daně.

U činnosti neziskových organizací je tedy nutné vždy zjistit, zda se jedná o podnikatelskou nebo nepodnikatelskou činnost.

Obecně platí, že u poplatníků podléhají evidenci tržeb pouze příjmy z podnikání. Podnikáním se myslí činnost obsažená v definici podnikatele uvedené v § 420 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník: „Kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele.“

U obchodních korporací není s vymezením pojmu podnikání téměř žádný problém. Problém však může nastávat v případě posouzení této činnosti u poplatníků z tzv. neziskového sektoru. Nejzásadnější pro posouzení, zda se jedná o příjmy z podnikání, je správné vymezení toho, zda je činnost vykonávaná soustavně a zda je záměrem vykonávat ji za účelem dosažení zisku. Aby se jednalo o podnikání, musí být splněna obě kritéria.

Z hlediska naplnění znaků podnikání je důležité posoudit, zda je činnost provozována za účelem dosažení zisku. Není přitom rozhodující skutečný hospodářský výsledek, ale účel,
k němuž výkon činnosti směřuje, tedy zda záměrem činnosti má být zisk či nikoliv. To, zda poplatník měl záměr vykonávat činnost za účelem zisku, či nikoli, vyplývá např. z předběžné kalkulace příjmů a nákladů.

Pokud poplatník nastaví cenu za poskytnutí zboží či služby se záměrem dosáhnout zisku, jedná se o výdělečnou činnost - podnikání. To, že vlivem okolností ve výsledku není předpokládaný zisk generován, samo o sobě nepostačuje k tomu, aby byla činnost překlasifikována na nepodnikatelskou. V případě, že si nezisková organizace není jistá charakterem své činnosti, může požádat správce daně o závazné posouzení. Správce daně na základě údajů uvedených v žádosti posoudí, zda jsou dané tržby
s přihlédnutím ke všem podmínkám evidovanými tržbami či nikoliv a vydá neziskové organizaci závazné posouzení, zda má či nemá tržby z některé své činnosti evidovat. Každý jednotlivý předmět žádosti o závazné posouzení o určení evidované tržby podléhá správnímu poplatku ve výši 1000 Kč. Žádost lze podat místně příslušnému správci daně.

Příspěvkové organizace

Příspěvkové organizace jsou z evidenční povinnosti vyloučeny. Evidovanou tržbou nejsou tržby příspěvkové organizace, a to bez ohledu na to, zda se jedná o tržby z podnikatelské činnosti či nikoliv. Evidenční povinnost se tedy na tržby příspěvkových organizací nevztahuje vůbec.

Drobná vedlejší podnikatelská činnost veřejně prospěšných poplatníků

Z evidenční povinnosti jsou dále vyloučeny i tržby z drobné vedlejší podnikatelské činnosti veřejně prospěšných poplatníků. Naplnění kritéria „drobné podnikatelské činnosti“ je
u poplatníka nutné posuzovat vždy s přihlédnutím k okolnostem konkrétního případu.
O příjem z drobné vedlejší činnosti se ve smyslu ustanovení § 12 odst. 3 písm. h) ZoET bude jednat v případě, že veřejně prospěšný poplatník v roce, jež předchází roku, ve kterém by mu bez dalšího vznikla povinnost evidence tržeb z vedlejší podnikatelské činnosti, neměl příjem/výnos z této činnosti vyšší než 175 000 Kč (včetně DPH), nebo tyto příjmy činily méně než 5 % z celkových příjmů/výnosů veřejně prospěšného poplatníka za sledované období. Pro posouzení vyloučení tržeb z drobné vedlejší podnikatelské činnosti veřejně prospěšných poplatníků je potřeba vždy k 1. 1. daného roku určit z výše příjmů/výnosů z předcházejícího roku, zda jsou či nejsou splněna výše uvedená kritéria pro uplatnění vyloučení tržeb dle § 12 odst. 3 písm. h) ZoET pro tento rok.

Nově registrovaný veřejně prospěšný poplatník, který nemá pro účely stanovení uvedených kritérií údaje z předchozího roku, může provést kvalifikovaný odhad. Jsou-li splněny výše uvedené podmínky, pak nemá poplatník povinnost v roce následujícím platby z drobné vedlejší činnosti evidovat.

Pro účely posouzení vyloučení tržeb z evidence se příjmem/výnosem rozumí příjmy nebo výnosy definované v § 27 vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky,
u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví ve znění platném do 31. 12. 2015. V případě, že veřejně prospěšný poplatník vede jednoduché účetnictví, posuzuje se příjem dle § 5 vyhlášky č. 325/2015 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které vedou jednoduché účetnictví.

V případě, že kritéria pro vyloučení tržeb z evidence splněna nejsou, je poplatník povinen platby splňující formální a materiální kritéria evidované tržby evidovat.

Splnění podmínek pro vyloučení tržeb z povinnosti evidence musí být poplatník správci daně schopen na vyžádání doložit.

 


 

Účetnictví

16.11.2016
obrázek k článku: Účetnictví

Vážení předsedové pobočných spolků,
vy kteří vedete podvojné nobo zkrácené účetnictví, Vám v příloze uvádím dokumenty, které musíte v daném termínu předložit rejstříkovému soudu v našem připadě se jedná o Městský soud Praha. Dokumenty zpracoval
pan Kaláb.
JUDr. Jan Cvrček
místopředseda AVZO


 

Zákon o účetnictví

01.10.2016
obrázek k článku: Zákon o účetnictví

Vážení předsedové !

 

       Předseda AVZO ČR JUDr.Krabička nám všem svým přípisem připomněl povinnost,že podle Zákona č.563/1991 Sb,§ 21 musí každá účetní jednotka (a tedy i PS AVZO) zveřejňovat každoročně vždy za uplynulý rok stav svého hospodaření.

           Pro PS,které vedou jednoduché účetnictví pojem „zveřejňovat“ znamená,že na adresu:

 

                                                     Městský soud v Praze – oddělení rejstříku

                                                     Slezská 2000/9 Vinohrady

                                                     120 00  P r a h a                             

 

 je třeba poslat vyplněný blanket, který je v tiskopisech na našich stránkách

JUDr. Jan Cvrček
místopředseda AVZO

 

 


 

Facebook AVZO TSČ ČR

06.06.2016
obrázek k článku: Facebook AVZO TSČ ČR

Spustili jsme stránku AVZO TSČ ČR na Facebooku. Přidejte si nás do svých oblíbených položek a ocitnete se v "centru dění"! Získáte čerstvé informace z klubů, informace o plánovanách akcích a budete si moci vyměňovat a sdílet informace a zajímavosti s ostatními kluby a dalšími spřátelenými organizacemi.

http://www.facebook.com/avzocr/


 

Čerstvé a motivační novinky ČRDM

03.06.2016
obrázek k článku: Čerstvé a motivační novinky ČRDM

Prosím věnujte pozornost dokumentu ČRDM uvedenému v příloze

JUDr. Vítězslav Krabička
předseda AVZO


 

Aktuální informace pro PS

11.03.2016
obrázek k článku: Aktuální informace pro PS

Zdravím zástupce našich členských organizací

a posílám informaci k nové povinnosti uložené zákonem spolkům a dalším neziskovým organizacím zapsaným do veřejného rejstříku. Nelze ji jen tak pominout, neboť nedodržení povinnosti může být ze strany státu sankcionováno.

 

OTÁZKA:

Musí spolek vytvářet výroční zprávu? A musí ji někde zveřejňovat? Musí spolek zveřejňovat účetní závěrku? Jak tyto dokumenty zveřejnit?

ODPOVĚĎ:

Do 31. 12. 2015 spolky neměly zákonnou povinnost vytvářet výroční zprávu ani ji někde zveřejňovat. Stejně tak nemusely zveřejňovat ani účetní závěrku. Dne 1. 1. 2016 však nabyla účinnosti novela zákona o účetnictví (zák. č. 563/1991 Sb.), který v této oblasti přináší určité změny.

Výroční zprávu musí povinně vytvářet ty spolky, které mají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Týká se to subjektů určených v ust. § 20 zák. o účetnictví (záleží na celkových aktivech, ročním úhrnu čistého obratu a na průměrném počtu zaměstnanců v průběhu účetního období). Ostatní spolky výroční zprávu ze zákona mít nemusí, nemusí ji tedy ani zveřejňovat.

Povinnost zveřejňovat účetní závěrku mají naopak všechny spolky, protože nově mají tuto povinnost všechny osoby, které jsou zapsány v jakémkoliv z veřejných rejstříků. Podrobnosti stanoví ust. § 21a zák. o účetnictví. Důležitá je zejména lhůta, ve které je potřeba účetní závěrku zveřejnit: zákon stanoví, že účetní závěrka má být zveřejněna do 30 dní od jejího schválení příslušným orgánem (popř. i auditorem, pokud to zákon vyžaduje). U spolků účetní závěrku schvaluje nejvyšší orgán spolku (zpravidla členská schůze, ale stanovy mohou určit i jinak). Nejpozději musí být účetní závěrka zveřejněna do 12 měsíců od rozvahového dne dané účetní závěrky, a to i když nebyla řádně schválena či ověřena (v takovém případě je nutno tuto skutečnost uvést). Přechodná ustanovení stanovila spolkům povinnost doplnit do veřejného rejstříku i účetní závěrky za účetní období, která započala v r. 2014 (lhůta do 31. 3. 2016) a v r. 2015 (lhůta do 30. 11. 2017).

Pokud by spolek výše uvedené povinnosti nesplnil, rejstříkový soud ho k tomu může vyzvat a pokud by spolek výzvu neuposlechl, může mu být uložena pořádková pokuta.

Obsah výroční zprávy i účetní závěrky stanoví zákon o účetnictví a jeho prováděcí předpisy.

Účetní závěrka může být zveřejněna buď samostatně, nebo jako součást výroční zprávy. U spolků probíhá zveřejnění účetní závěrky jejím založením do sbírky listin veřejného rejstříku. Vzhledem k tomu, že účetní závěrka není listina, která by dokládala návrh na zápis, změnu či výmaz některého údaje zapsaného ve veřejném rejstříku, je nutné ji dodat v elektronické podobě ve formátu PDF. Totéž platí i pro výroční zprávu. Přesné požadavky a postup, jak listinu do sbírky listin založit, je zveřejněn na stránkách Ministerstva spravedlnosti: https://or.justice.cz/ias/ui/specifikaceSL.

JUDr. Jan Cvrček
místopředseda AVZO

 

 

 

 


 

Metodický pokyn

12.09.2015
obrázek k článku: Metodický pokyn

Vážení funkcionáři,
vzhledem k stálým dotazům na nutné dokumenty pro zápis pobočného spolku do Veřejného rejstříku, byl předsedou a mnou zpracován "Metodický pokyn" vi příloha
JUDr. Jan Cvrček
místopředseda AVZO