AKTUALITY (veřejné)

zobrazit články z roku

Zákon o zbraních

14.01.2019

Dnes byl zveřejněn aktuální návrh nového zákona o zbraních, kterým bude nahrazen aktuální zákon č. 119/2002 Sb.

Text zveřejněného návrhu naleznete zde. Níže naleznete také přímo soubor pdf s textem návrhu, tak jak je na webu MVČR.

Zdůrazňuji, že se nejedná o definitivní text zákona. Stále je to jen pracovní verze. Budete-li mít k návrhu zákona nějaké připomínky, pošlete mi je nejlépe na můj e-mail kozeny@avzo-cheb.cz. Jako člen pracovní skupiny MVČR, ktrerá pomáhala tento zákon vytvářet, stále ještě zpracovávám některé připomínky.

Zdraví

Tomáš Kožený
 

 

Členum,funkcionářum AVZO ZSČ ČR

09.01.2019

NA VV v Kutné Hoře jsem byl požádán, abych vytvořil kalendář činnosti na rok 2019 pobočných spolku AVZO TSČ ČR z.s. Akce jak sportovní, tak technického zápolení.

Děkuji za  neposlané akce do kalendaře 2019

 

Zápis pobočných spolků do rejstříku MŠMT ČR

29.12.2018

Dne 29.12.2018 byly pobočné spolky AVZO zapsány do rejstříku sportu MŠMT ČR. Zápis do rejstříku nejpozději do 31.12.2018 je povinný pro všechny sportovní organizace, které žádají o podporu ze státního rozpočtu.

Své pobočné spolky si můžete vyhledat na adrese rejstříku:
https://rejstriksportu.msmt.cz

Některé spolky bohužel nebylo možné do rejstříku zapsat, protože jejich adresy sídla, zveřejněné ve veřejném rejstříku, nejsou kompatibilní s požadavky rejstříku sportu MŠMT. O jejich zápisu ještě budeme jednat a jejich představitelům o tom zašlu informaci e-mailem.

Přeji všem všechno nejlepší a hodně zdraví a úspěchů v roce 2019.

***********************

Dodatek z 31.12.2018:

Dnes se podařilo vyřešit problém s kompatibilitou adres. K dnešnímu dni jsou v rejstříku sportu zapsány všechny pobočné spolky AVZO.

 

 

Zlatý lev 2018

08.11.2018
obrázek k článku: Zlatý lev 2018

V příloze si můžete prohlédnout oficiální foto z mezinárodní střelecké soutěže Zlatý lev 2018 konané v Chebu.

https://jarmu.rajce.idnes.cz/Zlaty_lev_2018/


 

Úrazové pojištění ČRDM

15.06.2018
obrázek k článku: Úrazové pojištění ČRDM

Pro roky 2018–2021 ČRDM sjednala úrazové pojištění u Generali Pojišťovna a.s., pojistná smlouva č. 0259492692.

 

Základní informace

ROZSAH POJIŠTĚNÍ: vztahuje se na tělesné poškození nebo smrt pojištěných osob, ke kterým dojde následkem úrazu při všech aktivitách uskutečňovaných v rámci činnosti, kterou pojištěné organizace vykonávají v souladu se svým posláním (určeným stanovami či jiným zakládajícím dokumentem).

Např. veškeré akce a schůzky, příprava a účast na akcích v ČR nebo zahraničí (zejména akce kulturní, turistické, rekreační, tělovýchovné), krátkodobé brigády pořádané pojištěnou organizací, výkon funkce jednotlivých funkcionářů (např. hospodáři, správci ubytoven apod.), výkon funkce vedoucích a pedagogických pracovníků vč. cesty z místa bydliště či zaměstnání do místa činnosti a zpět.

POJIŠTĚNÉ OSOBY: členové a pravidelní účastníci aktivit pojištěných organizací (zahrnutí v přihlášce k pojištění či prodloužení členství v ČRDM nebo krajské radě) a všichni ostatní účastníci akcí pořádaných pojištěnou organizací.

PLATNOST POJIŠTĚNÍ: od 1. 1. či od data odeslání závazné přihlášky k pojištění do konce kalendářního roku, tedy do 31. 12. Na další rok se posílá nová přihláška (prodloužení členství pro členy ČRDM).

VÝŠE POJISTNÉHO PLNĚNÍ:

denní odškodné za dobu nezbytného léčení úrazu s plněním od 1. dne (karenční lhůta 7 dní) 115 Kč
trvalé následky úrazu s progresivním plněním od 0,0001 % stupně invalidity 700 000 Kč
smrt úrazem 170 000 Kč

VÝŠE POJISTNÉHO: 17 Kč na osobu na rok

ÚZEMNÍ PLATNOST: celý svět

POZOR!!!, nejedná se o cestovní pojištění, přesněji řečeno o pojištění léčebných výloh v zahraničí (to slouží k úhradě nákladů, které vzniknou v důsledku úrazu nebo náhlého onemocnění, jako např. lékařské ošetření, léky, převoz do nemocnice, pobyt v nemocnici, apod.), takové pojištění nevzniká automaticky a je nutné si ho individuálně sjednat!

HLÁŠENÍ ŠKODNÝCH UDÁLOSTÍ:

Tiskopis Oznámení o úrazu, doložené lékařským potvrzením na adresu:

Generali Pojišťovna, a.s.
Likvidace PU – život
P.O.Box 151
657 51 Brno 


 

Ukončení pojistky u ČPP

07.06.2018
obrázek k článku: Ukončení pojistky u ČPP

Vážení funkcionáři,

od 1.6.2018 přestala platit pojistná smlouva u České podnikatelské pojišťovny a.s. s ročním pojistným  75 tis. Kč, které se týkalo zejména úrazového pojištění našich členů a dalších účastníků soutěží pořádaných našimi PS a pojištění nemovitého i movitého majetku PS. PS pokud chtějí  jimi pořádané soutěže pojistit tak na svoje náklady sami, rovněž tak svůj nemovitý i movitý majetek.
JUDr. Jan Cvrček
místo předseda AVZO

 


 

GDPR a mládež

25.05.2018
obrázek k článku: GDPR a mládež

Vážení funkcionáři,
při tvorbě formulářů pro udělení souhlasu jsem zapoměl na mládež do 18ti let, proto tak činím nyní a v příloze
uvádím pro danou kategorii osob příslušný formulář
JUDr. Jan Cvrček
místopředseda AVZO

 

 


 

Nové stanovy AVZO

09.05.2018
obrázek k článku: Nové stanovy AVZO

Vážení přátelé,

zde byly zveřejněny nové stanovy AVZO TSČ ČR schválené Mimořádným sjezdem delegátů dne 28.4.2018.

Pro vysvětlení novinek, které tyto stanovy přinášejí, byl zpracován dokument s komentáři a vysvětlivkami, který naleznete jako přílohu tohoto článku níže.


 

Výroční zpráva AVZO 2017

08.05.2018
obrázek k článku: Výroční zpráva AVZO 2017

Vážení sportovní přátelé,

na mimořádném sjezdu AVZO, konaném 28.4.2018 v Kutné Hoře, byla mimo jiné schválena i Výroční zpráva AVZO, hodnotící práci s dětmi a mládeží v našich pobočných spolcích, kterou vám přikládám k nahlédnutí.

 

Velmi si vážíme vaší celoroční práce s dětmi a mládeží a za Komisi dětí a mládeže vám za tuto činnost děkujeme.

Jaromír Remža
Komise dětí a mládeže


 

GDPR - ochrana osobních údajů

29.04.2018
obrázek k článku: GDPR - ochrana osobních údajů

Vážení funkcionáři,
jak všichni víte od 28.květná letošního roku platí vyhláška EUo ochraně osobního údaju nazývaná GDPR. V praxi to znamená pro jednotlivé PS ochránit a zabezpečit uchovávavá data svých členů. Mezi ochraňovaná data patří:
1. fotograrie
2. datum narození potažmorodné člíslo
3. adresa bydliště
4. e-mailová adresa
Protože v evideci členů tyto údaje běžně vedete je nutné mít od všech členů písemný souhlas s uchovávím a zdracovaním těchto dat k tomu Vám poslouží formulář který je v příloze, tento není nutnýpři sestavování startovních listin proto souhlas je dám tím, že osoba souhlasí se zapsaáním do startovní listiny. Zároveň upozorňuji na zabezpečení těchto dat, tyto musí být v zabezpečené místnosti kam nemají osoby volný přístup nebo v trezorové skříni.
Celou problematiku najdete na vebových stránkách : https://www.gdpr.cz/
        Věnujte prosím této problematice náležitou pozornost, protože za porušení GDPR hrozí vysoké pokuty.
JUDr. Jan Cvrček
místopředseda AVZO TSČ ČR 

 

 


 

Metodický pokyn

20.02.2018
obrázek k článku: Metodický pokyn

Vážení funkcionáři,
v příloze Vám předkládám metodický pokyn ke zveřejňování majetku, žádám aby jste postupovali přesně dle daného pokynu.

JUDr. Vítězslav Krabička
předseda AVZO TSČ ČR


 

Novelizece Zákona o zbraních a střelivu

09.01.2018
obrázek k článku: Novelizece Zákona o zbraních a střelivu

Vážení sportovní přátele,
v příloze Vám předkládám novelizovaný zákon o zbraních č. 119/2002Sb.

JUDr.Jan Cvrček
místopředseda AVZO


 

SK Chvalšiny

09.11.2017
obrázek k článku: SK Chvalšiny

Činnost střeleckého klubu AVZO TSČ ČR – SK Chvalšiny za rok 2017


Střelecký klub Chvalšiny, dnes spolek s  oficiálním názvem AVZO SK Chvalšiny, p.s., se i v letošním roce snaží naplňovat účel, za kterým byl zřízený.Sdružovat členy provozující střelecký sport, udržovat střelnici v provozuschopném stavu a organizovat střelecké soutěže.
Členská základna čítá 24 řádných členů a 3 čekatele. Zájem o střelecký sport se v poslední době projevuje jak zvýšeným zájmem o kondiční, tréninkovou střelbu, tak i o členství v klubu.

Kromě vlastní střelby bylo v průběhu roku uspořádáno několik brigád. Významným počinem v existenci střelnice je její elektrifikace, která se v letošním roce podařila.
Neutuchající zájem o střelbu se projevuje v účasti na klubových soutěžích, kterých je na letošní rok naplánováno celkem 25.

Většina soutěží je zaměřena na všestranné ovládání zbraně (pistoli a revolver), tradičně jsme uspořádali čtyřkolovou soutěž v malorážce a nově proběhla soutěž ve střelbě z libovolné malorážní pistole.
Za AVZO TSČ ČR  SK Chvalšiny zapsala Petr Cimbálik 
e-mail:  skchvalsiny@gmail.com


 

2.ZO.Karvina

26.10.2017
obrázek k článku: 2.ZO.Karvina

 Činnost střeleckého klubu AVZO TSČ ČR - 2.ZO Karviná za rok 2017

V letošním roce  zajišťovala naše organizace  pronájem střelnice pro střelby městských policií Karviná a Český Těšín. Tyto střelby probíhaly od března až do konce října. Střelnici jsme těmto organizacím pronajímali na jednu až dvě hodiny pro každé cvičné střelby. Kromě městských policistů na naši střelnici také střílely soukromé osoby. Tito zájemci  si střelby domlouvají individuálně a naši střelnici využívají stále častěji. Střelnici  využívají po dobu jedné až dvou hodin  Pravidelně zajišťujeme provádění zkoušek nových zájemců o zbrojní průkazy, jak výukou tak i samotným provedením zkoušky. Toto jsou hlavní body podnikání, ze kterých získáváme finanční prostředky potřebné k naší činnosti. Další finanční prostředky jsme získali z klubových prostředků a ze Střelecké nadace, která nám v letošním roce poskytla nadační příspěvek ve výši 10 000 Kč na nákup střeliva a provoz střelnice.

Střelnici hlavně využívali naši střelci jak k tréninkům, tak i k závodům pořádaných naší organizací. Pravidelně organizujeme oblastní střeleckou ligu, jak pro naše tak i pro střelce z jiných klubů a taky klubové soutěže jen pro naše střelce. Každoročně organizujeme i oblastní přebor.Naši střelci se účastní soutěží, které pořádají jiné organizace a vyvrcholením sezóny je účast členů na Mistrovství  ČR.

Nový rok  vždy  zahajujeme  soutěží  pistolářů „Novoroční střelby“

Informace o stavu členů – střelecký klub má k dnešnímu dni 62 členů, z toho je 17  členů  Klubu plastikových modelářů

V průběhu roku bylo na údržbě střelnice a na přípravě soutěží a akcí odpracováno celkem 582 brigádnických hodin. Kromě běžných prací jako je sekání trávy, údržba stromů, úklid a údržba zařízení pro potřeby střelců jsme zrekonstruovali svépomocí sociální zařízení na puškové střelnici, dokončili krb v areálu střelnice, který slouží k akcím pro naše členy.Veškeré informace o našem spolku najdete na http://www.ssk-2zokarvina.estranky.cz/

Za 2.ZO. AVZO TSČ ČR Karviná zapsala Mgr. Eva Szwedová 


 

ZO.Sudice

22.10.2017
obrázek k článku: ZO.Sudice

Činnost AVZO TSČ ČR střelecký klub Sudice v roce 2017.

V krátkosti Vás seznamuji s činnosti našeho střeleckého klubu v obci Sudice a obyvatel okolních obci.

V letošním roce jsme uspořádali střelecké závody – XIII. ročník O putovní pohár starosty obce Sudice dne 13. května 2017.Libovolna a sportovní malorážka.

http://www.crtv.cz/2017-05-18-sudice-strelecka-soutez-v-malorazce.html

V 16. září 2017 proběhl XII. ročník střeleckých závodů Memoriál René Vitáska  velkorážní  pistole

http://www.crtv.cz/2017-09-23-sudice-strelecka-soutez.html

V měsíci květnu jsme úspěšně zkolaudovali novou stavbu sociálního zařízení WC, která byla postavena svépomocí, kdy byly poskytnuty dotace z Obecního úřadu v Sudicích.

Průběžně probíhá proškolování a příprava zájemců o získání zbrojního průkazu.

V měsíci červnu byla dokončena stavba ú – rampy, kterou prováděl Obecní úřad Sudice. Naše organizace v rámci dobré spolupráce s Obecním úřadem v Sudicích provedla výkopy a zabetonování patek k ukotvení této rampy. Rampa je umístěna v areálu střelnice.

http://www.crtv.cz/2017-07-19-sudice-investicni-akce-v-obci.html

V měsíci listopadu proběhne v našem areálu střelnice přátelské posezení se zastupiteli obce Sudice. Tato akce bude spojena i s možností si zastřílet, přiblížením problematiky a zajímavostí spojených se střelbou, potažmo problematikou získání zbrojního průkazu. Více méně jde o poděkování za dobrou spolupráci a poskytnutí dotace na výstavbu WC. Jinak průběžně v rámci možností jsou realizovány brigády našich členů při údržbě střelnice.

 Za ZO. AVZO TSČ ČR Sudice zapsal Petr Weimann předseda 


 

ZO.Suché Lazce

22.10.2017
obrázek k článku: ZO.Suché Lazce

 Činnost střeleckého klubu AVZO TSČ ČR Skála Suché Lazce za rok 2017.

V průběhu roku bylo na údržbě střelnice a na přípravě soutěží a akcí odpracováno celkem 346 brigádnických hodin a uspořádali jsme tyto akce:

Střelecká soutěž ve střelbě z malorážky 30 ran vleže "O pohár osvobození".

Soutěž ve střelbě z malorážky pro veřejnost - soutěž tříčlenných družstev.

Soutěž ve střelbě ze vzduchové pušky pro děti a mládež spojená s dalšími disciplinami v rámci dětského dne na střelnici v Suchých Lezcích. V rámci dětského dne obce jsme vybudovali střelnici ze vzduchovky pro děti.

V rámci oslav 50. výročí založení naší organizace jsme zorganizovali táborový oheň s promítáním fotodokumentace z celé doby činnosti.

Také jsme zorganizovali jsme turnaj v nohejbale trojic, přebor ve střelbě z malorážky 30 ran vleže v obci.

Plánujeme ještě do konce roku tyto akce:

Brigáda na zazimování střelnice, slavnostní shromáždění k 50. výročí založení naší organizace a poslední výstřel - kombinovaná soutěž členů naší organizace ve střelbě z malorážky, pistolí a vzduchové pušky.

Za ZO. AVZO TSČ ČR Suché Lazce sepsal Ing. Břetislav Janošek

 


 

112.ZO.AVZO-Lazy

18.10.2017
obrázek k článku: 112.ZO.AVZO-Lazy

Činnost 112.ZO.AVZO TSČ ČR Orlová-Lazy 2017

Každoročně p.spolek zahajil svoji činnost dokončení mladežnické a dospělacké ligy MSK ve vzduchové pušce na 10m v DDM Juventus Karviná.V tomto zařízení proběhla i dílčí schúze za účasti členů kde bylo provedeno vše potřebné dle stanov a vnitřního řádu AVZO TSČ ČR.Nový rok na střelnici zahájila všečlenskou povinností –brigádou úprav a oprav tak aby bylo možno zahájit sportovně střeleckou činnost.Funkcionáři sportovní střelby byli proškoleni s novými pravidly a dodatky pro sportovní střelbu a pro práci jim byly předány přiložené kalibry pro všechny disciplíny.

Dopolední čas na střelnici využívá PČR Karviná  a VSČR pro výcvik ve střelbě svých zaměstnanců a to v celkové době 460 hodin v tomto roce.

Členové využívali střelnici v odpoledních hodinách o sobotách a nedělích pokud se nekonala střelecká soutěž v tom to dni.Střelce máme rozdělené do skupin a to sportovní střelci z krátkých a dlouhých maloražkových zbraní,letní Biatlon,perkusní a křesadlové ,doutnakové zbraně,střelce z velkoražních pušek ,střelce policejního parkuru.Střelci se zúčastnili ligy z těchto zbraní jak v ZO v kraji tak v ČR a zahraničí.Vyjmenovat je zbytečné nebo některé soutěže střelecké jen jako výbor je informován samostatnými členy ,kteří se těchto soutěží zúčastnili.

Na naší střelnici proběhly jednokolové soutěže jaro-léto-podzim a na závěr 100 a 50 m perkusní a křesadlové zbraně.

Puškaři  z velkorážních zbraní měli v květnu a říjnu své soutěže na 100 m a to 60 ran polohový závod.

Pistoláři jak malorážních tak velkorážních pistolí se zúčastnili ligy MSK na střelnici v Karviné-Kovona a také na různých v roce pořádaných jednokolových střeleckých soutěží v kraji.

Na naší střelnici máme střeleckou ligu několika kolovou z malorážkové pušky s puškohledem max.přibl.9x a to na 100m,v začátcích měla na rozjezd velké terče zvířat nyní střílíme terče pro VzPi na 40 ran.

Malorážková liga byla na střelnici Karviná Bažantnice kde v pětikolové okresní lize si střelci měřili síly i s nastupujicí mladou generací a objeli v kraji jednokolové soutěže.

Každoročně s pomocí sponzora pořádáme Den Dětí sportovním dnem na střelnici ,kde si děti mohou pod dohledem střelců a za účasti rodičů zastřílet z malorážních pušek a pistolí a dalších soutěží.Na závěr vyhodnocení probíhá s předání dětem mládeži odměny dle vlastního výběru a je jim nabídnuto zdarma párek a džus se sladkým balíčkem.

Na podzim připravujeme pro zimní období vzduchovou ligu pušek pro děti, mládež a dospělé, která se převalí do následujíciho roku.Na závěr jsou vyhodnoceni vítězové jednotlivých kategorií a všem sponzor daruje baliček s fixi a sešitek.Ceny pro vitěze zajistí vedení domu Dětí a mládežeJuventus.

Poslední akce je opět všečlenská povinnost-brigáda kdy se opraví poničené zařízení,gumy proti uletu střely a nebo vyměna pražců kryjicí stojiny závěsu gumové zástěny a připraví na přezimování.Proběhne poděkovaní za práci v tom roce občerství pokecáni mezi kolegy pochlubení novou zbraní.

Máte-li zájem o konkretni souteže,ty zaznamenaváme na foto a ukladáme na náš portál  www.avzo rajce.net .

Bohužel také seznámení se situací kdy se musíme po 40 letech vystavby této střelnice v akci ´´ Z ´´a povolení od Města Orlová ,vedení Dolu AZ nyní Lazy soudit neboť NOZ nás oloupil o půdu, kterou od nastupu platnosti si přisvojují jiní.

Za 112.ZO.AVZO TSČ ČR zapsal Graběc Vlastimil předseda


 

Modelaři Šenov

17.10.2017
obrázek k článku: Modelaři Šenov

Činnosti Modelářského klubu při AVZO TSČ ČR ZO. Šenov:

Modelářském klubu v roce 2017 pracovalo 21 členů (8 do 18 let). K činnosti používá dílnu a klubovnu v budově ZO. Šenov AVZO STČ ČR

Sportovní činnost:

Sportovně aktivní jsou 4 členové roce 2017 dosáhli výrazných úspěchů m. s. Jan Šebesta a m. s. Jaromír Chalupa, kteří dosáhli úspěchů na soutěžích Mistrovství ČR, na soutěžích Světového poháru a zejména na Mistrovství Evropy pro kosmické modely v Polsku jako členové reprezentace ČR.

Zde Jan Šebesta vybojoval titul Mistr Evropy  v kategorii S-7 a Jaromír Chalupa stříbrnou medaili v kategorii S-9 ( v družstvech).

Lodní modelář Stanislav Šereda se úspěšně zúčastnil 3 soutěží v kategorii Micro Magic  a R-65 (RC plachetnice).

M. s. Tomáš Indruch vykonával funkce rozhodčího a sportovního komisaře na soutěžích MČR a Světového poháru.                                                                                                                                                     MK Šenov AVZO  Mgr. Zdeněk Bastl - předseda

 


 

ZO Neplachovice

17.10.2017
obrázek k článku: ZO Neplachovice

Činnost sportovních střelců ZO. Neplachovice AVZO TSČ ČR v roce 2017.

Probíhali pravidelné střelecké tréninky dospělých děti a mládeže údržbu vlastní střelnici v Neplachovicích.

Střelci ZO. Neplachovice se zúčastnili také sportovně střeleckých soutěží pořádané v kraji nebo po cele české republiky, které pořádalo jak AVZO TSČ ČR,ČSS a Biatlon letní.

Uspořádali veřejné soutěže a to ´´pohár starosty´´ a ´´hec závod ´´ z malorážních dlouhých zbraní

a byli spolupořadateli ´´Hasiči plamen 2017 ´´.

ZO. AVZO TSČ ČR Neplachovice ma střelecký kroužek ve škole a to pravidelně každý rok od září pořádají ve vzduchových zbraních vždy dvě sportovně střelecké soutěže.

Za ZO. AVZO TSČ ČR Neplachovice Miloslav Vladař.

 


 

Protikuřácký zákon v praxi

04.06.2017
obrázek k článku: Protikuřácký zákon v praxi

Vážení přátelé,

protikuřácký zákon, který nabyl účinnosti 31.5.2017, se netýká jen restaurací, ale také sportovišť a zařízení pro mládež. Kromě toho, že přináší nová omezení týkající se kouření, přináší také významná omezení v oblasti podávání alkoholických nápojů. Nově také přináší povinnost označovat všechna krytá sportoviště značkou zákaz kouření.

Podrobné informace naleznete v aktualizované příloze. Použijte tento článek jako pomůcku pro rozhodnutí, zda se tento zákon týká vašich činností či nikoliv, případně jako návod, na co je třeba dát si pozor.

Zdraví

Tomáš Kožený
místopředseda AVZO TSČ ČR


 

Podávání dokumentů do sbírky listin

26.05.2017
obrázek k článku: Podávání dokumentů do sbírky listin

Vážení kolegové,

v příloze je přesný popis jek postupovst při předkládání dokumentu rejstříkovému soudu do sbírky listin
JUDr. Jan Cvrček
místopředseda AVZO TSČ ČR

Tento dokument definuje podrobnější technické a organizační aspekty při předávání PDF dokumentů pro zařazení do Sbírky listin.

Listiny určené k založení do Sbírky listin je nutné zasílat příslušnému rejstříkovému soudu podle místa zápisu osoby. U kterého rejstříkového soudu je osoba zapsána a vedena, zjistíte z výpisu z veřejného rejstříku. Rejstříkový soud však neodpovídá za obsah listin zveřejněných na internetových stránkách veřejného rejstříku a neodpovídá ani za případný nesoulad jejich obsahu se stavem skutečným.

Upozorňujeme podatele, že v souladu s:

 • § 22 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, a
 • § 18 nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se mimo jiné upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob,

musí být listiny určené k zakládání do Sbírky listin, jimiž se nedokládají skutečnosti uvedené v návrhu na zápis, změnu nebo výmaz zápisu ve veřejném rejstříku, zaslány rejstříkovému soudu v elektronické podobě v datovém formátu Portable Document Format (PDF).

Dále musí být pro listiny ve formátu PDF dodržena tato pravidla:

 1. Každá jednotlivá listina se předává jako právě jeden PDF dokument; není tedy možné rozdělit jednu listinu do více PDF dokumentů ani slučovat více listin do jednoho PDF dokumentu.
 2. Doporučujeme Vám ověřit si, zda žádná část Vámi poskytované listiny neobsahuje informace, které nemohou být podle zákona zveřejněny. Pokud tomu tak bude, soud bude nucen PDF dokument odpovídající dané listině celý odmítnout.
 3. Velikost předávaných PDF dokumentů je omezena a nesmí přesáhnout 150kB na 1 stránku listiny; např. listina o 20 stránkách může tedy mít maximálně 3 MB.
 4. Je vhodné, aby Vaše PDF listina (pokud je to možné) byla raději vytvořena převodem z vstupních textových dokumentů (např. z MS Word) než aby byla získána jako grafický obraz (a to jak softwarově - pomocí grafického editoru nebo prostřednictvím naskenování z papírových podkladů). Nástroje na převod vstupních dokumentů do PDF dokumentu naleznete např. na Wikipedii v hesle Seznam PDF softwaru. označené jako konvertory nebo generátory
 5. PDF dokumenty nesmí být zašifrovány (ani heslem) a nesmí být omezena možnost jejich tisku.

Listiny ve formátu PDF je možné rejstříkovým soudů zasílat na kontaktní údaje, které jsou zveřejněny na internetových stránkách příslušného rejstříkového soudu a to následujícími způsoby:

 1. Datovou schránkou
 2. Na elektronickou adresu soudu (emailem)
 3. Prostřednictvím online podání do Sbírky listin dostupného přes https://or.justice.cz/ias/ui/podani
 4. Webovou aplikací ePodatelna dostupnou z www.justice.cz
 5. Na technických nosičích dat CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW

Maximální velikost všech PDF dokumentů pro jedno podání zaslané datovou schránkou, emailem, online podáním nebo přes webovou ePodatelnu je 10 MB. Pokud bude velikost PDF dokumentu větší, je třeba listiny zaslat na technickém nosiči dat (poštou či osobně na podatelně soudu).

ad 1) Podání s listinami zaslané datovou schránkou podepsáno elektronickým podpisem být nemusí. To však platí pouze v případě, kdy jsou listiny zasílány z datové schránky osoby, která je ve veřejném rejstříku právnických a fyzických osoba zapsána, a které se založení do Sbírky listin týká. Pokud jsou listiny zasílány z datové schránky jiné osoby (např. advokát, účetní firma atd.) musí být podepsány uznávaným elektronickým podpisem nebo musí být přiložena elektronicky podepsaná plná moc, popř. plná moc, která byla autorizovaně konvertována, event. odkaz na plnou moc, která je již u soudu založena.

ad 2, 3, 4) Podání s listinami zaslané emailem, prostřednictvím online podání nebo webovou aplikací ePodatelna musí být podepsáno uznávaným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Tento požadavek vychází z ustanovení § 22 odst. 3 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a § 11 zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu.

ad 5) K technickým nosičům dat musí být přiložen průvodní dopis, který vlastnoručně podepíše statutární orgán. Pokud listinu zasílá jiná než zapsané osoba (advokát, účetní firma atd.), musí být přiložena podepsaná plná moc nebo odkaz na plnou moc, která je již u soudu založena.

Pro řádný příjem listin ve formátu PDF musí být rovněž splněny veškeré další požadavky dle vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby (datová zpráva nebo PDF listina nesmí obsahovat škodlivý kód, nesmí být poškozena atd.). Veškeré požadavky naleznete na internetových stránkách rejstříkového soudu.

Dodržením výše uvedených bodů umožníte, aby Vámi poskytnutá listina v PDF formátu byla bezproblémově do Sbírky listin založena a poté i zpřístupněna.

V Praze dne 6.1.2014
Ministerstvo spravedlnosti České republiky


 

EET v praxi

16.05.2017
obrázek k článku: EET v praxi

Vážení,

v příloza je vysvětlení EET pro spolky

Dr.Cvrček


 

Problematika EET

10.03.2017
obrázek k článku: Problematika EET

Vážení předsedové pobočných spolků,
vzhledem k množícím se dotazům ohledně EET je dán do zákonů na našich stránkách zákona č.112/2016Sb. o evidenci tržeb, zde je výklad pro neziskové organizace:
Specifika evidování v případě neziskových organizací:

Evidenční povinnost bude vznikat vždy jen ve vztahu k vedlejší podnikatelské činnosti, nebude se týkat hlavní (nepodnikatelské) činnosti neziskové organizace.

Poplatníci jsou povinni evidovat platby z podnikání, uskutečněné v hotovosti, platební kartou a jiným obdobným způsobem. U neziskových organizací tedy evidenci nebudou nikdy podléhat tržby z hlavní (nepodnikatelské) činnosti, bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou příjmy z této hlavní činnosti předmětem daně.

U činnosti neziskových organizací je tedy nutné vždy zjistit, zda se jedná o podnikatelskou nebo nepodnikatelskou činnost.

Obecně platí, že u poplatníků podléhají evidenci tržeb pouze příjmy z podnikání. Podnikáním se myslí činnost obsažená v definici podnikatele uvedené v § 420 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník: „Kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele.“

U obchodních korporací není s vymezením pojmu podnikání téměř žádný problém. Problém však může nastávat v případě posouzení této činnosti u poplatníků z tzv. neziskového sektoru. Nejzásadnější pro posouzení, zda se jedná o příjmy z podnikání, je správné vymezení toho, zda je činnost vykonávaná soustavně a zda je záměrem vykonávat ji za účelem dosažení zisku. Aby se jednalo o podnikání, musí být splněna obě kritéria.

Z hlediska naplnění znaků podnikání je důležité posoudit, zda je činnost provozována za účelem dosažení zisku. Není přitom rozhodující skutečný hospodářský výsledek, ale účel,
k němuž výkon činnosti směřuje, tedy zda záměrem činnosti má být zisk či nikoliv. To, zda poplatník měl záměr vykonávat činnost za účelem zisku, či nikoli, vyplývá např. z předběžné kalkulace příjmů a nákladů.

Pokud poplatník nastaví cenu za poskytnutí zboží či služby se záměrem dosáhnout zisku, jedná se o výdělečnou činnost - podnikání. To, že vlivem okolností ve výsledku není předpokládaný zisk generován, samo o sobě nepostačuje k tomu, aby byla činnost překlasifikována na nepodnikatelskou. V případě, že si nezisková organizace není jistá charakterem své činnosti, může požádat správce daně o závazné posouzení. Správce daně na základě údajů uvedených v žádosti posoudí, zda jsou dané tržby
s přihlédnutím ke všem podmínkám evidovanými tržbami či nikoliv a vydá neziskové organizaci závazné posouzení, zda má či nemá tržby z některé své činnosti evidovat. Každý jednotlivý předmět žádosti o závazné posouzení o určení evidované tržby podléhá správnímu poplatku ve výši 1000 Kč. Žádost lze podat místně příslušnému správci daně.

Příspěvkové organizace

Příspěvkové organizace jsou z evidenční povinnosti vyloučeny. Evidovanou tržbou nejsou tržby příspěvkové organizace, a to bez ohledu na to, zda se jedná o tržby z podnikatelské činnosti či nikoliv. Evidenční povinnost se tedy na tržby příspěvkových organizací nevztahuje vůbec.

Drobná vedlejší podnikatelská činnost veřejně prospěšných poplatníků

Z evidenční povinnosti jsou dále vyloučeny i tržby z drobné vedlejší podnikatelské činnosti veřejně prospěšných poplatníků. Naplnění kritéria „drobné podnikatelské činnosti“ je
u poplatníka nutné posuzovat vždy s přihlédnutím k okolnostem konkrétního případu.
O příjem z drobné vedlejší činnosti se ve smyslu ustanovení § 12 odst. 3 písm. h) ZoET bude jednat v případě, že veřejně prospěšný poplatník v roce, jež předchází roku, ve kterém by mu bez dalšího vznikla povinnost evidence tržeb z vedlejší podnikatelské činnosti, neměl příjem/výnos z této činnosti vyšší než 175 000 Kč (včetně DPH), nebo tyto příjmy činily méně než 5 % z celkových příjmů/výnosů veřejně prospěšného poplatníka za sledované období. Pro posouzení vyloučení tržeb z drobné vedlejší podnikatelské činnosti veřejně prospěšných poplatníků je potřeba vždy k 1. 1. daného roku určit z výše příjmů/výnosů z předcházejícího roku, zda jsou či nejsou splněna výše uvedená kritéria pro uplatnění vyloučení tržeb dle § 12 odst. 3 písm. h) ZoET pro tento rok.

Nově registrovaný veřejně prospěšný poplatník, který nemá pro účely stanovení uvedených kritérií údaje z předchozího roku, může provést kvalifikovaný odhad. Jsou-li splněny výše uvedené podmínky, pak nemá poplatník povinnost v roce následujícím platby z drobné vedlejší činnosti evidovat.

Pro účely posouzení vyloučení tržeb z evidence se příjmem/výnosem rozumí příjmy nebo výnosy definované v § 27 vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky,
u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví ve znění platném do 31. 12. 2015. V případě, že veřejně prospěšný poplatník vede jednoduché účetnictví, posuzuje se příjem dle § 5 vyhlášky č. 325/2015 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které vedou jednoduché účetnictví.

V případě, že kritéria pro vyloučení tržeb z evidence splněna nejsou, je poplatník povinen platby splňující formální a materiální kritéria evidované tržby evidovat.

Splnění podmínek pro vyloučení tržeb z povinnosti evidence musí být poplatník správci daně schopen na vyžádání doložit.

 


 

Účetnictví

16.11.2016
obrázek k článku: Účetnictví

Vážení předsedové pobočných spolků,
vy kteří vedete podvojné nobo zkrácené účetnictví, Vám v příloze uvádím dokumenty, které musíte v daném termínu předložit rejstříkovému soudu v našem připadě se jedná o Městský soud Praha. Dokumenty zpracoval
pan Kaláb.
JUDr. Jan Cvrček
místopředseda AVZO


 

Zákon o účetnictví

01.10.2016
obrázek k článku: Zákon o účetnictví

Vážení předsedové !

 

       Předseda AVZO ČR JUDr.Krabička nám všem svým přípisem připomněl povinnost,že podle Zákona č.563/1991 Sb,§ 21 musí každá účetní jednotka (a tedy i PS AVZO) zveřejňovat každoročně vždy za uplynulý rok stav svého hospodaření.

           Pro PS,které vedou jednoduché účetnictví pojem „zveřejňovat“ znamená,že na adresu:

 

                                                     Městský soud v Praze – oddělení rejstříku

                                                     Slezská 2000/9 Vinohrady

                                                     120 00  P r a h a                             

 

 je třeba poslat vyplněný blanket, který je v tiskopisech na našich stránkách

JUDr. Jan Cvrček
místopředseda AVZO

 

 


 

Facebook AVZO TSČ ČR

06.06.2016
obrázek k článku: Facebook AVZO TSČ ČR

Spustili jsme stránku AVZO TSČ ČR na Facebooku. Přidejte si nás do svých oblíbených položek a ocitnete se v "centru dění"! Získáte čerstvé informace z klubů, informace o plánovanách akcích a budete si moci vyměňovat a sdílet informace a zajímavosti s ostatními kluby a dalšími spřátelenými organizacemi.

http://www.facebook.com/avzocr/


 

Čerstvé a motivační novinky ČRDM

03.06.2016
obrázek k článku: Čerstvé a motivační novinky ČRDM

Prosím věnujte pozornost dokumentu ČRDM uvedenému v příloze

JUDr. Vítězslav Krabička
předseda AVZO


 

Aktuální informace pro PS

11.03.2016
obrázek k článku: Aktuální informace pro PS

Zdravím zástupce našich členských organizací

a posílám informaci k nové povinnosti uložené zákonem spolkům a dalším neziskovým organizacím zapsaným do veřejného rejstříku. Nelze ji jen tak pominout, neboť nedodržení povinnosti může být ze strany státu sankcionováno.

 

OTÁZKA:

Musí spolek vytvářet výroční zprávu? A musí ji někde zveřejňovat? Musí spolek zveřejňovat účetní závěrku? Jak tyto dokumenty zveřejnit?

ODPOVĚĎ:

Do 31. 12. 2015 spolky neměly zákonnou povinnost vytvářet výroční zprávu ani ji někde zveřejňovat. Stejně tak nemusely zveřejňovat ani účetní závěrku. Dne 1. 1. 2016 však nabyla účinnosti novela zákona o účetnictví (zák. č. 563/1991 Sb.), který v této oblasti přináší určité změny.

Výroční zprávu musí povinně vytvářet ty spolky, které mají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Týká se to subjektů určených v ust. § 20 zák. o účetnictví (záleží na celkových aktivech, ročním úhrnu čistého obratu a na průměrném počtu zaměstnanců v průběhu účetního období). Ostatní spolky výroční zprávu ze zákona mít nemusí, nemusí ji tedy ani zveřejňovat.

Povinnost zveřejňovat účetní závěrku mají naopak všechny spolky, protože nově mají tuto povinnost všechny osoby, které jsou zapsány v jakémkoliv z veřejných rejstříků. Podrobnosti stanoví ust. § 21a zák. o účetnictví. Důležitá je zejména lhůta, ve které je potřeba účetní závěrku zveřejnit: zákon stanoví, že účetní závěrka má být zveřejněna do 30 dní od jejího schválení příslušným orgánem (popř. i auditorem, pokud to zákon vyžaduje). U spolků účetní závěrku schvaluje nejvyšší orgán spolku (zpravidla členská schůze, ale stanovy mohou určit i jinak). Nejpozději musí být účetní závěrka zveřejněna do 12 měsíců od rozvahového dne dané účetní závěrky, a to i když nebyla řádně schválena či ověřena (v takovém případě je nutno tuto skutečnost uvést). Přechodná ustanovení stanovila spolkům povinnost doplnit do veřejného rejstříku i účetní závěrky za účetní období, která započala v r. 2014 (lhůta do 31. 3. 2016) a v r. 2015 (lhůta do 30. 11. 2017).

Pokud by spolek výše uvedené povinnosti nesplnil, rejstříkový soud ho k tomu může vyzvat a pokud by spolek výzvu neuposlechl, může mu být uložena pořádková pokuta.

Obsah výroční zprávy i účetní závěrky stanoví zákon o účetnictví a jeho prováděcí předpisy.

Účetní závěrka může být zveřejněna buď samostatně, nebo jako součást výroční zprávy. U spolků probíhá zveřejnění účetní závěrky jejím založením do sbírky listin veřejného rejstříku. Vzhledem k tomu, že účetní závěrka není listina, která by dokládala návrh na zápis, změnu či výmaz některého údaje zapsaného ve veřejném rejstříku, je nutné ji dodat v elektronické podobě ve formátu PDF. Totéž platí i pro výroční zprávu. Přesné požadavky a postup, jak listinu do sbírky listin založit, je zveřejněn na stránkách Ministerstva spravedlnosti: https://or.justice.cz/ias/ui/specifikaceSL.

JUDr. Jan Cvrček
místopředseda AVZO

 

 

 

 


 

Metodický pokyn

12.09.2015
obrázek k článku: Metodický pokyn

Vážení funkcionáři,
vzhledem k stálým dotazům na nutné dokumenty pro zápis pobočného spolku do Veřejného rejstříku, byl předsedou a mnou zpracován "Metodický pokyn" vi příloha
JUDr. Jan Cvrček
místopředseda AVZO

 


 


Počítadlo přístupů
počítadlo přístupů

Valid XHTML 1.0! CSS Valid! Firefox - Web pod kontrolou!