AKTUALITY (veřejné)

zobrazit články z roku

Pozvánka na republikové finále STO 2017

06.08.2017
obrázek k článku: Pozvánka na republikové finále STO 2017
 

Výroční zpráva AVZO za rok 2016

06.08.2017
obrázek k článku: Výroční zpráva AVZO za rok 2016

Vážení sportovní přátelé,

ještě jednou děkuji za spolupráci všem, kteří se podíleli na vytvoření naší Výroční zprávy za rok 2016 tím, že mi zaslali hodnocení práce s dětmi ve vašich pobočných spolcích. Návrh naší Výroční zprávy byl Výkonným výborem schválen a zaslán na odbor mládeže MŠMT. Věřím, že naše spolupráce bude pokračovat i v příštím období.

S pozdravem

Jaromír Remža

Komise dětí a mládeže


 

Protikuřácký zákon v praxi

04.06.2017
obrázek k článku: Protikuřácký zákon v praxi

Vážení přátelé,

protikuřácký zákon, který nabyl účinnosti 31.5.2017, se netýká jen restaurací, ale také sportovišť a zařízení pro mládež. Kromě toho, že přináší nová omezení týkající se kouření, přináší také významná omezení v oblasti podávání alkoholických nápojů. Nově také přináší povinnost označovat všechna krytá sportoviště značkou zákaz kouření.

Podrobné informace naleznete v aktualizované příloze. Použijte tento článek jako pomůcku pro rozhodnutí, zda se tento zákon týká vašich činností či nikoliv, případně jako návod, na co je třeba dát si pozor.

Zdraví

Tomáš Kožený
místopředseda AVZO TSČ ČR


 

Podávání dokumentů do sbírky listin

26.05.2017
obrázek k článku: Podávání dokumentů do sbírky listin

Vážení kolegové,

v příloze je přesný popis jek postupovst při předkládání dokumentu rejstříkovému soudu do sbírky listin
JUDr. Jan Cvrček
místopředseda AVZO TSČ ČR

Tento dokument definuje podrobnější technické a organizační aspekty při předávání PDF dokumentů pro zařazení do Sbírky listin.

Listiny určené k založení do Sbírky listin je nutné zasílat příslušnému rejstříkovému soudu podle místa zápisu osoby. U kterého rejstříkového soudu je osoba zapsána a vedena, zjistíte z výpisu z veřejného rejstříku. Rejstříkový soud však neodpovídá za obsah listin zveřejněných na internetových stránkách veřejného rejstříku a neodpovídá ani za případný nesoulad jejich obsahu se stavem skutečným.

Upozorňujeme podatele, že v souladu s:

 • § 22 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, a
 • § 18 nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se mimo jiné upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob,

musí být listiny určené k zakládání do Sbírky listin, jimiž se nedokládají skutečnosti uvedené v návrhu na zápis, změnu nebo výmaz zápisu ve veřejném rejstříku, zaslány rejstříkovému soudu v elektronické podobě v datovém formátu Portable Document Format (PDF).

Dále musí být pro listiny ve formátu PDF dodržena tato pravidla:

 1. Každá jednotlivá listina se předává jako právě jeden PDF dokument; není tedy možné rozdělit jednu listinu do více PDF dokumentů ani slučovat více listin do jednoho PDF dokumentu.
 2. Doporučujeme Vám ověřit si, zda žádná část Vámi poskytované listiny neobsahuje informace, které nemohou být podle zákona zveřejněny. Pokud tomu tak bude, soud bude nucen PDF dokument odpovídající dané listině celý odmítnout.
 3. Velikost předávaných PDF dokumentů je omezena a nesmí přesáhnout 150kB na 1 stránku listiny; např. listina o 20 stránkách může tedy mít maximálně 3 MB.
 4. Je vhodné, aby Vaše PDF listina (pokud je to možné) byla raději vytvořena převodem z vstupních textových dokumentů (např. z MS Word) než aby byla získána jako grafický obraz (a to jak softwarově - pomocí grafického editoru nebo prostřednictvím naskenování z papírových podkladů). Nástroje na převod vstupních dokumentů do PDF dokumentu naleznete např. na Wikipedii v hesle Seznam PDF softwaru. označené jako konvertory nebo generátory
 5. PDF dokumenty nesmí být zašifrovány (ani heslem) a nesmí být omezena možnost jejich tisku.

Listiny ve formátu PDF je možné rejstříkovým soudů zasílat na kontaktní údaje, které jsou zveřejněny na internetových stránkách příslušného rejstříkového soudu a to následujícími způsoby:

 1. Datovou schránkou
 2. Na elektronickou adresu soudu (emailem)
 3. Prostřednictvím online podání do Sbírky listin dostupného přes https://or.justice.cz/ias/ui/podani
 4. Webovou aplikací ePodatelna dostupnou z www.justice.cz
 5. Na technických nosičích dat CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW

Maximální velikost všech PDF dokumentů pro jedno podání zaslané datovou schránkou, emailem, online podáním nebo přes webovou ePodatelnu je 10 MB. Pokud bude velikost PDF dokumentu větší, je třeba listiny zaslat na technickém nosiči dat (poštou či osobně na podatelně soudu).

ad 1) Podání s listinami zaslané datovou schránkou podepsáno elektronickým podpisem být nemusí. To však platí pouze v případě, kdy jsou listiny zasílány z datové schránky osoby, která je ve veřejném rejstříku právnických a fyzických osoba zapsána, a které se založení do Sbírky listin týká. Pokud jsou listiny zasílány z datové schránky jiné osoby (např. advokát, účetní firma atd.) musí být podepsány uznávaným elektronickým podpisem nebo musí být přiložena elektronicky podepsaná plná moc, popř. plná moc, která byla autorizovaně konvertována, event. odkaz na plnou moc, která je již u soudu založena.

ad 2, 3, 4) Podání s listinami zaslané emailem, prostřednictvím online podání nebo webovou aplikací ePodatelna musí být podepsáno uznávaným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Tento požadavek vychází z ustanovení § 22 odst. 3 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a § 11 zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu.

ad 5) K technickým nosičům dat musí být přiložen průvodní dopis, který vlastnoručně podepíše statutární orgán. Pokud listinu zasílá jiná než zapsané osoba (advokát, účetní firma atd.), musí být přiložena podepsaná plná moc nebo odkaz na plnou moc, která je již u soudu založena.

Pro řádný příjem listin ve formátu PDF musí být rovněž splněny veškeré další požadavky dle vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby (datová zpráva nebo PDF listina nesmí obsahovat škodlivý kód, nesmí být poškozena atd.). Veškeré požadavky naleznete na internetových stránkách rejstříkového soudu.

Dodržením výše uvedených bodů umožníte, aby Vámi poskytnutá listina v PDF formátu byla bezproblémově do Sbírky listin založena a poté i zpřístupněna.

V Praze dne 6.1.2014
Ministerstvo spravedlnosti České republiky


 

Letní tábory 2017

23.05.2017

Vážení sportovní přátelé,

i v letošním roce pořádá Komise dětí a mládeže letní tábory pro děti a mládež. Tentokrát to bude v měsíci červenci. První turnus v Čeložnici u Kyjova v termínu od 1.7. do 13.7.2017 a druhý turnus v Hustopečích nad Bečvou v termínu od 15.7. do 29.7.2017. Zájemci o letní tábor v Čeložnici se mohou přihlásit na emailové adrese krabicka.advokat@seznam.cz . Zájemci o letní tábor v Hustopečích se mohou hlásit na emailové adrese uvedené v přiloženém letáku.

Za Komisi dětí a mládeže

Jaromír Remža

 

EET v praxi

16.05.2017
obrázek k článku: EET v praxi

Vážení,

v příloza je vysvětlení EET pro spolky

Dr.Cvrček


 

Problematika EET

10.03.2017
obrázek k článku: Problematika EET

Vážení předsedové pobočných spolků,
vzhledem k množícím se dotazům ohledně EET je dán do zákonů na našich stránkách zákona č.112/2016Sb. o evidenci tržeb, zde je výklad pro neziskové organizace:
Specifika evidování v případě neziskových organizací:

Evidenční povinnost bude vznikat vždy jen ve vztahu k vedlejší podnikatelské činnosti, nebude se týkat hlavní (nepodnikatelské) činnosti neziskové organizace.

Poplatníci jsou povinni evidovat platby z podnikání, uskutečněné v hotovosti, platební kartou a jiným obdobným způsobem. U neziskových organizací tedy evidenci nebudou nikdy podléhat tržby z hlavní (nepodnikatelské) činnosti, bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou příjmy z této hlavní činnosti předmětem daně.

U činnosti neziskových organizací je tedy nutné vždy zjistit, zda se jedná o podnikatelskou nebo nepodnikatelskou činnost.

Obecně platí, že u poplatníků podléhají evidenci tržeb pouze příjmy z podnikání. Podnikáním se myslí činnost obsažená v definici podnikatele uvedené v § 420 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník: „Kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele.“

U obchodních korporací není s vymezením pojmu podnikání téměř žádný problém. Problém však může nastávat v případě posouzení této činnosti u poplatníků z tzv. neziskového sektoru. Nejzásadnější pro posouzení, zda se jedná o příjmy z podnikání, je správné vymezení toho, zda je činnost vykonávaná soustavně a zda je záměrem vykonávat ji za účelem dosažení zisku. Aby se jednalo o podnikání, musí být splněna obě kritéria.

Z hlediska naplnění znaků podnikání je důležité posoudit, zda je činnost provozována za účelem dosažení zisku. Není přitom rozhodující skutečný hospodářský výsledek, ale účel,
k němuž výkon činnosti směřuje, tedy zda záměrem činnosti má být zisk či nikoliv. To, zda poplatník měl záměr vykonávat činnost za účelem zisku, či nikoli, vyplývá např. z předběžné kalkulace příjmů a nákladů.

Pokud poplatník nastaví cenu za poskytnutí zboží či služby se záměrem dosáhnout zisku, jedná se o výdělečnou činnost - podnikání. To, že vlivem okolností ve výsledku není předpokládaný zisk generován, samo o sobě nepostačuje k tomu, aby byla činnost překlasifikována na nepodnikatelskou. V případě, že si nezisková organizace není jistá charakterem své činnosti, může požádat správce daně o závazné posouzení. Správce daně na základě údajů uvedených v žádosti posoudí, zda jsou dané tržby
s přihlédnutím ke všem podmínkám evidovanými tržbami či nikoliv a vydá neziskové organizaci závazné posouzení, zda má či nemá tržby z některé své činnosti evidovat. Každý jednotlivý předmět žádosti o závazné posouzení o určení evidované tržby podléhá správnímu poplatku ve výši 1000 Kč. Žádost lze podat místně příslušnému správci daně.

Příspěvkové organizace

Příspěvkové organizace jsou z evidenční povinnosti vyloučeny. Evidovanou tržbou nejsou tržby příspěvkové organizace, a to bez ohledu na to, zda se jedná o tržby z podnikatelské činnosti či nikoliv. Evidenční povinnost se tedy na tržby příspěvkových organizací nevztahuje vůbec.

Drobná vedlejší podnikatelská činnost veřejně prospěšných poplatníků

Z evidenční povinnosti jsou dále vyloučeny i tržby z drobné vedlejší podnikatelské činnosti veřejně prospěšných poplatníků. Naplnění kritéria „drobné podnikatelské činnosti“ je
u poplatníka nutné posuzovat vždy s přihlédnutím k okolnostem konkrétního případu.
O příjem z drobné vedlejší činnosti se ve smyslu ustanovení § 12 odst. 3 písm. h) ZoET bude jednat v případě, že veřejně prospěšný poplatník v roce, jež předchází roku, ve kterém by mu bez dalšího vznikla povinnost evidence tržeb z vedlejší podnikatelské činnosti, neměl příjem/výnos z této činnosti vyšší než 175 000 Kč (včetně DPH), nebo tyto příjmy činily méně než 5 % z celkových příjmů/výnosů veřejně prospěšného poplatníka za sledované období. Pro posouzení vyloučení tržeb z drobné vedlejší podnikatelské činnosti veřejně prospěšných poplatníků je potřeba vždy k 1. 1. daného roku určit z výše příjmů/výnosů z předcházejícího roku, zda jsou či nejsou splněna výše uvedená kritéria pro uplatnění vyloučení tržeb dle § 12 odst. 3 písm. h) ZoET pro tento rok.

Nově registrovaný veřejně prospěšný poplatník, který nemá pro účely stanovení uvedených kritérií údaje z předchozího roku, může provést kvalifikovaný odhad. Jsou-li splněny výše uvedené podmínky, pak nemá poplatník povinnost v roce následujícím platby z drobné vedlejší činnosti evidovat.

Pro účely posouzení vyloučení tržeb z evidence se příjmem/výnosem rozumí příjmy nebo výnosy definované v § 27 vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky,
u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví ve znění platném do 31. 12. 2015. V případě, že veřejně prospěšný poplatník vede jednoduché účetnictví, posuzuje se příjem dle § 5 vyhlášky č. 325/2015 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které vedou jednoduché účetnictví.

V případě, že kritéria pro vyloučení tržeb z evidence splněna nejsou, je poplatník povinen platby splňující formální a materiální kritéria evidované tržby evidovat.

Splnění podmínek pro vyloučení tržeb z povinnosti evidence musí být poplatník správci daně schopen na vyžádání doložit.

 


 

Účetnictví

16.11.2016
obrázek k článku: Účetnictví

Vážení předsedové pobočných spolků,
vy kteří vedete podvojné nobo zkrácené účetnictví, Vám v příloze uvádím dokumenty, které musíte v daném termínu předložit rejstříkovému soudu v našem připadě se jedná o Městský soud Praha. Dokumenty zpracoval
pan Kaláb.
JUDr. Jan Cvrček
místopředseda AVZO


 

Výledky práce RDM

12.11.2016
obrázek k článku: Výledky práce RDM

Vážení sportovní přítelé,
v letošním roce Rada dětí a mládeže pracovala velice aktivně což dokazují uspořádané soutěže proděti a mládež, jejich výčet viz přiloha včetně fotodokumentace.

Jaromír Remža
předseda rady

 


 

72hodin 2016

10.10.2016
obrázek k článku: 72hodin 2016

72 hodin 

Projekt ČRDM „72 hodin“ jsou tři dny plné dobrovolnických aktivit, které se v ČR konají v termínu od 13. do 16. října. Kdykoli během těchto 72 hodin se dobrovolníci po celém Česku pustí do aktivit, které pomohou druhým, přírodě či okolí.

 

Co je cílem projektu?

 Cílem 72 hodin je zapojit co nejvíce mladých lidí a ukázat jim, že stačí málo, aby společně dokázali mnoho! Přesvědčit je, že jsou sami schopní změnit věci, které se jim nelíbí. Naučit je spolupracovat a víc vnímat svět kolem sebe. Díky pořádání jednotlivých projektů také posílit vztahy v místních komunitách a vytvořit hodnoty a zajímavé podněty pro smysluplné trávení volného času. Dále také navázat partnerství s místními radnicemi a podnikateli v obcích.

 

Kdo a jak se může zapojit?

 Projekt je určen dětem i rodičům, mladým lidem, neziskovým organizacím, ale i neformálním skupinám a jednotlivcům, zkrátka všem, kteří podporují myšlenku dobrovolnictví a není jim cizí nezištně pomoci druhým, nebo svému okolí. Vymyslete s kamarády projekt, který vás bude bavit, zlepší vaše okolí, pomůže lidem kolem vás, nebo jen někoho potěší. Na našem webu, či facebooku (www.facebook.com/72hodin.cz) naleznete mnoho informací o tom, jak postupovat, aby se vaše nápady proměnily na skutečnost. Dívejte se kolem sebe! Ve vašem okolí je spousta věcí, které se dají vylepšit, mnoho lidí, kteří potřebují pomoc, a mnoho takových, kteří se chtějí při práci bavit! Už teď se na ně moc těšíme!


 

Zákon o účetnictví

01.10.2016
obrázek k článku: Zákon o účetnictví

Vážení předsedové !

 

       Předseda AVZO ČR JUDr.Krabička nám všem svým přípisem připomněl povinnost,že podle Zákona č.563/1991 Sb,§ 21 musí každá účetní jednotka (a tedy i PS AVZO) zveřejňovat každoročně vždy za uplynulý rok stav svého hospodaření.

           Pro PS,které vedou jednoduché účetnictví pojem „zveřejňovat“ znamená,že na adresu:

 

                                                     Městský soud v Praze – oddělení rejstříku

                                                     Slezská 2000/9 Vinohrady

                                                     120 00  P r a h a                             

 

 je třeba poslat vyplněný blanket, který je v tiskopisech na našich stránkách

JUDr. Jan Cvrček
místopředseda AVZO

 

 


 

ZO.Šenov-MS

19.09.2016
obrázek k článku: ZO.Šenov-MS
 

Pozvánka na republikové finále STO 2016

31.07.2016

Vážení sportovní přátelé.

tak jako v každém roce, tak i v tomto letošním, se bude konat finále STO. To letošní je v pořadí již 25.

Za komisi dětí a mládeže Vás zve Jaromír Remža

 

Připomínky ke stanovám

26.07.2016
obrázek k článku: Připomínky ke stanovám

Vážení sportovní přátelé,
praxe mám ukazuje, že naše stanovy přijaté 10.sjezdem AVZO né ve všech bodech a ustanoveních odpovídají našim potřebám. Z uvedeného důvodu předsednictvo AVZO navrhne na základě Vašich podnětů úpravu a doplnění stávajících stanov. Předsednictvo žádá všechny členy AVZO, kteří mají jakékoliv návrhyna doplnění či úpravu stanov, aby je zaslali nejpozději do 30.9.2016 v písemné formě na sekretariát AVZO, tak aby předsednictvo mohlo návrh upravených stanov předložit podzimnímu zasedání Výkonného výboru AVZO
JUDr. Jan Cvrček
místopředseda AVZO TSČ ČR


 

Facebook AVZO TSČ ČR

06.06.2016
obrázek k článku: Facebook AVZO TSČ ČR

Spustili jsme stránku AVZO TSČ ČR na Facebooku. Přidejte si nás do svých oblíbených položek a ocitnete se v "centru dění"! Získáte čerstvé informace z klubů, informace o plánovanách akcích a budete si moci vyměňovat a sdílet informace a zajímavosti s ostatními kluby a dalšími spřátelenými organizacemi.

http://www.facebook.com/avzocr/


 

Čerstvé a motivační novinky ČRDM

03.06.2016
obrázek k článku: Čerstvé a motivační novinky ČRDM

Prosím věnujte pozornost dokumentu ČRDM uvedenému v příloze

JUDr. Vítězslav Krabička
předseda AVZO


 

Olympiáda volnočasových aktivit

01.06.2016

PS AVZO Teplice Doubravka pořádá dne 12.6.2016 - Olympiádu volnočasových aktivit

 

Aktuální informace pro PS

11.03.2016
obrázek k článku: Aktuální informace pro PS

Zdravím zástupce našich členských organizací

a posílám informaci k nové povinnosti uložené zákonem spolkům a dalším neziskovým organizacím zapsaným do veřejného rejstříku. Nelze ji jen tak pominout, neboť nedodržení povinnosti může být ze strany státu sankcionováno.

 

OTÁZKA:

Musí spolek vytvářet výroční zprávu? A musí ji někde zveřejňovat? Musí spolek zveřejňovat účetní závěrku? Jak tyto dokumenty zveřejnit?

ODPOVĚĎ:

Do 31. 12. 2015 spolky neměly zákonnou povinnost vytvářet výroční zprávu ani ji někde zveřejňovat. Stejně tak nemusely zveřejňovat ani účetní závěrku. Dne 1. 1. 2016 však nabyla účinnosti novela zákona o účetnictví (zák. č. 563/1991 Sb.), který v této oblasti přináší určité změny.

Výroční zprávu musí povinně vytvářet ty spolky, které mají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Týká se to subjektů určených v ust. § 20 zák. o účetnictví (záleží na celkových aktivech, ročním úhrnu čistého obratu a na průměrném počtu zaměstnanců v průběhu účetního období). Ostatní spolky výroční zprávu ze zákona mít nemusí, nemusí ji tedy ani zveřejňovat.

Povinnost zveřejňovat účetní závěrku mají naopak všechny spolky, protože nově mají tuto povinnost všechny osoby, které jsou zapsány v jakémkoliv z veřejných rejstříků. Podrobnosti stanoví ust. § 21a zák. o účetnictví. Důležitá je zejména lhůta, ve které je potřeba účetní závěrku zveřejnit: zákon stanoví, že účetní závěrka má být zveřejněna do 30 dní od jejího schválení příslušným orgánem (popř. i auditorem, pokud to zákon vyžaduje). U spolků účetní závěrku schvaluje nejvyšší orgán spolku (zpravidla členská schůze, ale stanovy mohou určit i jinak). Nejpozději musí být účetní závěrka zveřejněna do 12 měsíců od rozvahového dne dané účetní závěrky, a to i když nebyla řádně schválena či ověřena (v takovém případě je nutno tuto skutečnost uvést). Přechodná ustanovení stanovila spolkům povinnost doplnit do veřejného rejstříku i účetní závěrky za účetní období, která započala v r. 2014 (lhůta do 31. 3. 2016) a v r. 2015 (lhůta do 30. 11. 2017).

Pokud by spolek výše uvedené povinnosti nesplnil, rejstříkový soud ho k tomu může vyzvat a pokud by spolek výzvu neuposlechl, může mu být uložena pořádková pokuta.

Obsah výroční zprávy i účetní závěrky stanoví zákon o účetnictví a jeho prováděcí předpisy.

Účetní závěrka může být zveřejněna buď samostatně, nebo jako součást výroční zprávy. U spolků probíhá zveřejnění účetní závěrky jejím založením do sbírky listin veřejného rejstříku. Vzhledem k tomu, že účetní závěrka není listina, která by dokládala návrh na zápis, změnu či výmaz některého údaje zapsaného ve veřejném rejstříku, je nutné ji dodat v elektronické podobě ve formátu PDF. Totéž platí i pro výroční zprávu. Přesné požadavky a postup, jak listinu do sbírky listin založit, je zveřejněn na stránkách Ministerstva spravedlnosti: https://or.justice.cz/ias/ui/specifikaceSL.

JUDr. Jan Cvrček
místopředseda AVZO

 

 

 

 


 

Co dále bude s Námi ???

08.03.2016
obrázek k článku: Co dále bude s Námi ???

Přečetl a reaguji na problém ´´ zbraně ´´ člověk-člen-občan a ouřadové.
 


 

Vyhodnocení projektu

27.10.2015
obrázek k článku: Vyhodnocení projektu

Snad i inspirace do dalšího ročníku...


 

Metodický pokyn

12.09.2015
obrázek k článku: Metodický pokyn

Vážení funkcionáři,
vzhledem k stálým dotazům na nutné dokumenty pro zápis pobočného spolku do Veřejného rejstříku, byl předsedou a mnou zpracován "Metodický pokyn" vi příloha
JUDr. Jan Cvrček
místopředseda AVZO

 


 

Již 4. ročník projektu 72 HODIN se blíží aneb „Zasaď strom (třeba) se starostou…

12.09.2015
obrázek k článku: Již 4. ročník projektu 72 HODIN se blíží aneb „Zasaď strom (třeba) se starostou…

Letošní ročník projektu 72 hodin se nezadržitelně blíží - proběhne v termínu 8. – 11. října 2015. V loňském roce se do projektu zapojilo přes 21.000 dobrovolníků v 440 projektech. Registrace projektů již běží na stránkách www.72hodin.cz. Kdokoliv může přihlásit svůj nápad a připojit se tak k celostátnímu projektu. Jste parta mladých lidí? Oddíl, kroužek, nebo třeba školní třída? A máte nápad, jak zvelebit své okolí? Nebo okolí klubovny či školy? Přihlaste se…

Koordinátor projektu získá opět tričko – letos ve třech variantách a navíc i v dámském střihu, všichni zúčastnění si pak budou moci projektové tričko zakoupit za symbolických 30 Kč. Délka aktivit není důležitá, některé projekty trvají jen několik hodin, jiné i několik dnů. Důležité je pouze to, aby vše proběhlo v v době od 8. do 11. října 2015. Oficiální start projektu bude ve čtvrtek 8. října ve 12.00.

Více informací naleznete na adrese: www.adam.cz/clanek-2015090005-jiz-4-rocnik-projektu-72-hodin-se-blizi.html

Případní zájemci z řad členů AVZO, prosím, nahlaste svou účast, počet zúčastněných a název akce na mou emailovou adresu jaromir.remza@seznam.cz


 


Počítadlo přístupů
počítadlo přístupů

Valid XHTML 1.0! CSS Valid! Firefox - Web pod kontrolou!